Vil ha egen domene-klagenemnd

Domstolene bør spares fra ressurskrevende domenekonflikter av mer eller mindre triviell karakter. I stedet bør det opprettes en egen klagenemnd for domenestrider, mener en arbeidsgruppe.

Dagens klageordning for domenenavn bør utvides til også å omfatte såkalte tredjepersonskonflikter. Det vil si tvister mellom en innehaver av et domenenavn og en tredjeperson som mener at registreringen av domenenavnet har krenket hans eller hennes rettigheter. I dag må denne typen konflikter løses av domstolene. Det bør derfor opprettes en "Domeneklagenemnd" som tar utgangspunkt i dagens klageorgan, men med utvidet kompetanse til å behandle tredjepartskonflikter.

Dette er en av hovedkonklusjonene i rapporten ".no eller aldri - forvaltningsmodell og tvisteløsning under norsk domeneadministrasjon" fra en arbeidsgruppe om domenenavn, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Arbeidsgruppen ble opprettet i mai i fjor og har vært ledet av underdirektør Alf-Petter Tenfjord, Post- og teleavdelingen i Samferdselsdepartementet.

Gruppen har hatt som oppdrag å vurdere forvaltningen av toppdomenet .no, behovet for en klageordning ved tvist om retten til domenenavn og tilbaketrekking av tildelte domenenavn.

Arbeidsgruppen ble opprettet etter at reglene for tildeling av domenenavn ble endret i februar i fjor slik at det ble større frihet til å etablere domener. De nye reglene innebar at hver organisasjon kan ha inntil 15 domenenavn registrert under domenet .no. I forbindelse med at de nye reglene ble innført, forutsatte Samferdselsdepartementet at enkelte spørsmål knyttet til liberaliseringen skulle vurderes nærmere. Arbeidsgruppen konkluderer også med at NORID skal kunne trekke tilbake et domenenavn under .no dersom NORID finner at tildelingen er i strid med tildelingsreglene, norsk lov eller tredjepersons rettigheter. NORID skal også ha mulighet til å trekke tilbake et domenenavn dersom vedkommende navn uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig virksomhet.


Domenenavn under toppdomenet .no forvaltes i dag av NORID i forståelse med telemyndighetene. NORID er en del av selskapet UNINETT FAS AS, og driver sin virksomhet med hjemmel i privatrettslige regler.

Ansvarsforholdet mellom registerenheten NORID og offentlige myndigheter må klargjøres, og det må presiseres at offentlige myndigheter skal ha rett og plikt til å legge generelle rammer for hvordan .no-domenet skal forvaltes. Ansvarsforholdet bør reguleres i en forskrift som legger klare rammebetingelsene for forvaltningen av .no.På denne måten sikrer myndighetene seg innflytelse over NORIDs virksomhet ved å stille offentligrettslige krav til aktiviteten. Samtidig vil NORIDs virksomhet fortsatt skje etter privatrettslige regler, og NORID vil ikke utøve forvaltningsmyndighet på vegne av offentlige myndigheter. Dermed kan fordelene med dagens system blant annet i form av effektivitet, fleksibilitet og lave priser videreføres, går det fram av rapporten.

- Det er viktig med en god samfunnsmessig forvaltning av domenet .no. Dette er nødvendig for at myndigheter skal kunne utforme en helhetlig politikk for utviklingen av informasjons- og kommunikasjonssamfunnet. Et klarere rammeverk for tildeling av domener under .no vil også gi økt forutsigbarhet for innehavere og søkere av domenenavn, sa departementsråd i Samferdselsdepartementet, Per Sanderud, da han fredag fikk overlevert sluttrapporten fra arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen anbefaler også at NORID skilles ut som et eget aksjeselskap under UNINETT AS.

Rapporten vil bli sendt på høring til berørte myndigheter og organisasjoner.

Til toppen