Vil krisen tvinge frem et teknologiskifte?

Fallet i økonomien kan tenkes å føre til et gjennombrudd for «Software as a Service».

Administrerende direktør Arild Haraldsen i NorStella bidrar jevnlig med kommentarer i digi.no.
Administrerende direktør Arild Haraldsen i NorStella bidrar jevnlig med kommentarer i digi.no.

Fallet i økonomien kan tenkes å føre til et gjennombrudd for «Software as a Service».

Administrerende direktør Arild Haraldsen i NorStella bidrar jevnlig med kommentarer i digi.no.
Administrerende direktør Arild Haraldsen i NorStella bidrar jevnlig med kommentarer i digi.no.

Vil den økonomiske nedgangsperioden vi nå står overfor tvinge frem et nytt teknologiskifte? Får «Software as a Service» (SaaS) nå sitt gjennombrudd?

La det være sagt med en gang: Det er vanskelig historisk å peke på at det er noen sammenheng mellom teknologiskifter og økonomiske nedgangstider. Snarere har det vært omvendt: Teknologiutviklingen har ført til endrede arbeids- og samarbeidsformer som igjen har ført til økonomisk oppgang. Det er teknologiutviklingen som styrer samfunnsutviklingen, i liten grad omvendt.

IT-historien er kort fortalt slik: I 1960-årene bidro stormaskinene til effektiv behandling av store rutineoperasjoner. I 1970-årene kom minimaskinene og bidro til mer desentralisert databehandling, og etter hvert også at kontorrutiner kunne utføres av datamaskiner. I 1980-årene fikk vi PC-er som forsterket denne utviklingen, samtidig som den åpnet opp for personlig og forbrukerrettet databehandling. Og i 1990-årene fikk vi Internett. Internett har vært en av de sterkeste driverne for global økonomisk vekst fra begynnelsen av dette århundret.

Det er derfor teknologien som har påvirket arbeidsformer og -oppgaver, ikke omvendt.

Samtidig har teknologutviklingen endret IT-markedet som sådan: Fra at salg av maskiner som den største inntektskilden, via salg av programvare, til nå salg av tjenester som området med størst omsetning. IBM får stå som selve eksponenten for denne forandringen fra å være leverandør av (stor)maskiner til nå å ha sin største andel av omsetningen knyttet til tjenestesalg.

Hva vil være det neste teknologiske hamskifte? Det kan være naturlig å trekke dette videre med å si at det må ha noe med Internett og tjenester å gjøre, med andre ord nedlasting over «nettet» av programvare og tjenester, altså Software as a Service (SaaS).

Og her kommer de økonomiske nedgangstidene inn: Bedriftene må spare kostnader, det vil slå ut på den måten at de flytter IT-kostnadene over fra investeringer til drift. Da er det enklere å laste ned fra nettet det en trenger der og da, fremfor å bruke store kapitalinvesteringer for å oppnå det samme.

Nå er det ikke alle som har så stor tro på SaaS, slik for eksempel Lawson-sjefen Harry Debes uttrykte det her i digi.no for en tid tilbake, se – SaaS kollapser innen to år.

Andre igjen har derimot stor tro på at SaaS allerede er en viktig teknologisk trend som vil skape nye måter å arbeide på slik Jens Christian Bang pekte i digi.no, se Dropper ansatte ved å utnytte IT-trender.

Argumentet som Harry Debes har – om at SaaS ikke har vist seg å være kommersielt vellykket, med henvisning til Salesforce – blir stadig mer svekket: Salesforce.com tjener penger på sitt konsept, og etablerte leverandører som SAP har nettopp lansert lignende produkter som «Business by Design». Så noen tror i hvert på SaaS.

Det viktige her er at SaaS kan begrunnes med storskalaproduksjon som gir lavere enhetskostnader – som leverandørene vil tjene på – og dermed lavere pris for kundene. Med andre ord: En glimrende kombinasjon i økonomiske nedgangstider. I tillegg kommer at SaaS vil være en viktig komponent i det raskest voksende konseptet for tiden, tjenesteorientert arkitektur eller SOA, for Service-oriented architecture.

Det er flere drivkrefter bak fremveksten av SOA:

  • Det gir IT-leverandørene en større mulighet for å integrere ulike applikasjoner, eller elementer fra ulike applikasjoner, slik SAP så behov for i 2003 da de satte SOA som strategisk fokusområde.
  • Det gir en markedsmulighet for IT-leverandører som lever av tjenestesalg. IBM bruker for eksempel SOA når de hjelper kundene til å integrere sine applikasjoner.
  • Det gir store muligheter for bruk av fri programvare.
  • Det er et sentralt område for å utnytte konseptene og teknologien bak SaaS.

I en slik verden er det tjenester – og ikke programvare og maskinkomponenter – som teller for brukerne og bedriftene.

Et forskningsprosjekt innenfor EU, Service Oriented Architectures for All (SOA4All), ser nå på mulighetene av å sette SOA inn et videre perspektiv ved å kunne utnytte «webben» med dens millioner av mulige tjenester via avanserte web-tjenester. Prosjektet tar sikte på å lage en sammenhengende rammeverk og infrastruktur som integrerer fire komplementære teknologier til en samlet IT-plattform:

Web Services som allerede er en del av SOA-konseptet

Web 2.0 (brukerstyrte tjenester)

Semantisk web, der Sesam er et viktig norsk initiativ
«Context Management»

SOA4All presenterer sitt konsept på denne måten:

Prosjektet SOA4All støttes av leverandør-konsortiet Nessi og tar sikte på å skape en «NESSI Open Framework» som plattform for europeisk programvareindustri. I et bredere perspektiv skal dette prosjektet bidra til å øke europeisk IT-industris konkurranseevne og dermed bidra til oppnåelsen av Lisboa-erklæringen om Europa som det ledende økonomiske vekstområde I verden med IT som den drivende faktor.

Tidsskriftet The Economist har i ett av sine siste nummer en analyse av hvor utbredt SaaS og SOA vil bli. Med referanse til en Gartner-rapport, vil denne type tjenester øke vesentlig i tiden fremover, men differensiert på ulike typer software-leveranser: CRM-systemer vil øke desidert mest. Men det felles budskap er at nedlastbar software som tjeneste – vil være det største vekstområdet for IT-bransjen i tiden fremover.

(NorStella arrangerer et SOA-seminar med fokus på denne problemstilling 3. desember, se SOA-4-ALL – et nytt konsept for SOA.

Til toppen