Vil starte på første trinn i nødnettet

Justisdepartementet vil sette i gang første byggetrinn for det nye digitale nødnettet.

Justisdepartementet vil sette i gang første byggetrinn for det nye digitale nødnettet.

Justisdepartementet foreslår å sette i gang første byggetrinn for nytt digitalt nødnett og ber om endret fullmakt fra Stortinget, heter det i en pressemelding fra departementet.

Bakgrunnen for at fullmakten fra Stortingen må endres, er dels at den opprinnelige fullmakten forutsatte at kontrakten skulle undertegnes i 2006, dels at det blir dyrere å bygge ut første trinn enn man antok i 2004 da fullmakten ble gitt.

Kontraktene med Siemens og de andre utbyggerne er gjennomgått av analyseselskapet Gartner og av berørte departementer. Vurderingene konkluderer med at avtalen er bra for staten, og at staten trygt kan underskrives.

Når det gjelder de økte kostnadene for første byggetrinn, heter det i vurderingen fra Gartner at økningen i hovedsak er en kostnadsforskyvning fra trinn to.

Justisminister Knut Storberget mener det nye nødnettet vil styrke samfunnets evne til å møte organisert kriminalitet og terrortrusler, og er påkrevet for å håndtere store ulykker og naturkatastrofer.

Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold, og dekker 54 kommuner på Østlandet.

Nettet skal etter planen være ferdig utbygd og klart til operativt bruk i nødetatene om lag ett år etter kontraktssignering.

Når trinn 1 er bygget ut, skal det foretas en evaluering av teknologiske, økonomiske, organisatoriske og operative forhold. Evalueringen skal gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere videre utbygging etter trinn 1 i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2009. Det landsdekkende nødnettet skal være ferdig utbygget i løpet av 2011.

Departementet gir denne beskrivelsen av nødnettets egenskaper:

Dekning: Ved landsdekkende utbygging vil nødnettets radiosendere/mottakere dekke om lag 80 prosent av landets areal, og nær 100 prosent av befolkningen. Det vil bli spesielt god dekning i byer og tettsteder, også innendørs. For å kunne benytte nødnettet også ved hendelser i områder der det ikke er mulig å etablere fast dekning, vil det bli anskaffet mobile radiosendere/mottakere som kan fraktes til et skadested med rednings¬helikopter. Radiodekningen vil kunne forsterkes lokalt ved hjelp av spesialradioer i kjøretøyer.

Talesamband: Nødnettet er et spesialsamband for kommunikasjon i grupper, men kan også benyttes til én-til-én samband, til å ringe ut av nettet og inn i andre nett (telefonnettet, mobiltelefonnettet, kystradioen, Forsvarets digitale nett osv.). Det er også mulig å kommunisere direkte mellom to eller flere radioer når brukere er utenfor radiosendernes dekningsområde, eller på et skadested med stort behov for helt lokal kommunikasjon.

Utalarmeringsfunksjon for bl.a. deltidsbrannfolk og helsepersonell gir mulighet for hurtigere utrykning og riktigere bruk av tilgjengelige ressurser.

Avlyttingssikkert samband: Det at samtaler ikke kan avlyttes er avgjørende for politiets arbeid og tjenestemennenes sikkerhet.

Informasjonssikkerheten i nettet sikrer personvernet.

Egen nødknapp/sikkerhetsalarm til bruk for personell i fare bedrer den personlige sikkerheten. Nødknappen åpner for direkte kommunikasjon til kommunikasjonssentralen i en nødssituasjon.

God kapasitet ved ulykker og i den daglige operative tjeneste.

Dataoverføring gir mulighet for innføring av applikasjoner som kart og posisjonsdata, trådløs rapportering, databasetilgang og bildeoverføring. For trinn 1 vil datatjenester ha en overføringsrate på maksimalt 28,8 kb/s. Dataoverføring med hastighet opp til 163 kb/s er tenkt innført i byer, tettsteder og langs europaveier, riksveier og fylkesveier fra 2009.

Bruk i fly: Nødnettet vil kunne brukes i helikopter og fly opp til 8.000 fot.

Bruk til havs: Nødnettet etableres for å gi dekning på fastlandet, men vil også kunne benyttes i skjærgården og et stykke til havs. I tillegg vil det være mulig å kommunisere mellom kystradioen og nødnettet.

Til toppen