Vil stoppe salget av BaneTele

Arbeiderpartiet mener Næringsminister Børge Brende må stoppe BaneTele-salget.

Olav Akselsen i Arbeiderpartiet har sendt Næringsminister Børge Brende et skarpt brev. I brevet mener Akselsen at regjeringen ikke har fullmakt til å selge BaneTele og deres landsdekkende telenett.

Her er brevet:

I følgje ”Statusrapport for Samarbeidsregjeringen”, utgjeve 24. juni i år, har ”Regjeringa fått fullmakt til å avhende statens samlede eierinteresser i BaneTele”. Dette er ikkje tilfelle.

Da Stortinget handsama stortingsmeldinga om breiband vart det vedteke at Stortinget skal få ei eiga sak om BaneTele, der m.a. eigarskap og BaneTele si rolle i breibandsutbygginga skal drøftast.

Eg vil minne om at Arbeidarpartiet og Regjeringspartia var samde om følgjande tekst i samband med Stortinget si handsaming av breibandmeldinga:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, mener at BaneTele i framtiden bør være en landsdekkende konkurrent til Telenor i bredbåndutbyggingen. Selskapet må sikres en god og solid eierstruktur som gir selskapet økonomisk evne til å tilby bredbåndstjenester i hele landet.

Eierstrukturen må sikre størst mulig samordning av alternativ infrastruktur som sikrer selskapet disposisjonsretten til en helhetlig nasjonal nettstruktur som kan levere ende-til-ende-løsninger for bredbåndskapasitet.

Flertallet har merket seg at flere selskaper har vist interesse for BaneTele. Flertallet har merket seg Bredbåndsalliansen og deres planer for bredbåndsutbygging og ønske om investeringer i BaneTele.

Flertallet vil ha en egen sak om BaneTele til Stortinget, her under eierskap og BaneTeles rolle i bredbåndsutbyggingen. Det tas derfor i denne omgang ikke stilling til spørsmålet om eierskap i selskapet BaneTele.

Flertallet fremmer følgende forslag:

« Stortinget ber Regjeringen fremlegge en egen sak om BaneTele for Stortinget, herunder eierskap og BaneTeles rolle i bredbåndsutbyggingen. »

I følgje media går Næringsministeren med konkrete planar for sal av selskapet. Slikt sal kan ikkje skje før Stortinget har geve fullmakt til det. Når kan Stortinget forventa at Regjeringa legg fram ei eige sak om Banetele?

Helsing

Olav Akselsen

Les mer om: