Web-kverulanten har uansett ansvar

Generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening mener en dommer muligens kan klassifisere diskusjonsgrupper på Internett likt som direktesendt TV og radio.

Generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening mener en dommer muligens kan klassifisere diskusjonsgrupper på Internett likt som direktesendt TV og radio.

Nils E. Øy, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, sier til digitoday at en redaktør etter straffeloven har ansvar for alt som publiseres i det mediet man er redaktør for (se faktaboksen til høyre, red.anm).
- I prinsippet har redaktøren ansvar for alt som publiseres uansett om han ser det eller ikke. Redaktøren kan alltid dømmes for ulovlig innhold, men i Norge har det ikke vært dom på injuriesaker på Internett, opplyser Øy.

Dersom man skal tolke etter rettspraksis er det, ifølge Øy, slik at hvis noen i en direktesending på radio eller TV kommer med en ærekrenkende uttalelse, kan også ytreren stilles til ansvar.

- Dette står ikke i straffeloven, men er rettspraksis. Ytreren kan alltid trekkes til ansvar for sine egne uttalelser. Redaktøransvar er et tilleggsansvar for den redaktør som har formidlet ytringen videre. Det er altså ikke snakk om enten/eller, presiserer Øy i en epost til digitoday.

- Det kan tenkes at en dommer ville kategorisere direktesendt web-TV og diskusjonsgrupper på Internett likt som direktesendte radio- og TV-program. Eventuelt med unntak av en situasjon der en krenkende ytring blir stående over tid, og redaktøren ikke fjerner den. Man vil måtte vurdere hvor lenge ytringen har vært tilgjengelig for publikum, og om det er rett å kreve at redaktøren burde ha sett den, sier Øy til digitoday.

Straffelovens paragraf 431
Redaktøren av et blad eller tidsskrift straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder såfremt bladet eller tidsskriftet offentliggjør noe som ville ha pådradd redaktøren straffansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent innholdet. Dog er han straffri såfremt han godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet av skriftet eller tilsyn med eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede.

I gjentagelsestilfelle eller når det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 6 måneder anvendes. Det kan dog ikke ilegges strengere straff enn etter den lovbestemmelse som ville ha vært anvendelig om redaktøren hadde kjent innholdet.

Ved offentliggjøring gjennom kringkastingssending får disse bestemmelser tilsvarende anvendelse for kringkastingssjef, programdirektør og ansvarlig leder for programavdeling eller distriktskontor.

Om påtalen gjelder det samme som om påtale av den lovovertredelse skriftet eller sendingen inneholder.

Til toppen