Wicom restrukturer virksomheten

Begredelig resultat i tredje kvartal 2000 gjør at selskapet vil gjennomgå konsernets struktur og forretningsområder.

Den norske produsenten og leverandøren av trådløst nettverk, Wicom økte omsetning i de første 9 måneder 2000 med 83 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, til 77,7 millioner kroner. Omsetningsøkningen skyldes i hovedsak oppkjøp konsernet har gjennomført i 1999 og 2000, samt organisk vekst innen virksomhetsomårdet WiCom Communication. Driftsresultatet før goodwill-avskrivninger i samme periode ble -11,6 millioner kroner mot 5,0 millioner kroner i 1999. Netto underskudd pr. tredje kvartal var 12,8 millioner kroner mot et overskudd på 3,1 millioner kroner i 1999.

Omsetningen er imidlertid lavere enn forventet, og er den vesentlige årsak til det svake driftsresultatet. Styret er ikke fornøyd med resultatet og spesielt innen virksomhetsområdet WiCom Solutions (Logisoft-selskapene). Tiltak gjennomføres i Sverige, der kostnadene skal reduseres med ca. 40 prosent.

Ledelsen i selskapet ser tydelige tegn til vekst i omsetningen, og med de tiltak som er iverksatt forventes en vesentlig forbedring i 2001. I fjerde kvartal er ambisjonene at driften går i balanse.

Selskapet opplyser at de har inngått en avtale med Mandata AS om fusjon med logistikkområdet (Solutions) i WiCom. Solutions vil bli fisjonert ut av Wicom og Mandata´s eiere vil få oppgjør i aksjer i et nystiftet eierselskap, som viderefører børsnoteringen. Bytteforholdet vil være 57,5 prosent / 42,5 prosent i favør av WiCom´s aksjonærer. Valg av navn er ikke avklart. Avtalen tar forbehold knyttet til begge parters due diligence og ekstraordinære generalforsamlinger i inneværende år.

Sammen med Mandata vil WiCom Solutions få en ledende rolle innenfor dette området i Norge, og vil sammen utgjøre en vekstkraftig enhet i det skandinaviske markedet.

WiCom har også inngått en avtale om fusjon med Netup Consult AS. Selskapet består av 11 personer og har betydelig kompetanse innenfor bl.a. IP- telefoni, multiservice networking, unified messaging og LAN/WAN. Vederlaget er fastsatt til 32,5 millioner kroner med oppgjør i Wicom aksjer til en kurs på 40 NOK pr aksje.

Wicom er moderat opp etter resultafremleggelsen og er sist omsatt på kurs 41 NOK som priser selskapet til 180 millioner kroner.

;