10 millioner kroner mer til Brønnøysundregistrene

Redusert skjemavelde blir et hovedpoeng i Bondevik II-regjeringens arbeid med å effektivisere forvaltningen og styrke næringslivets rammevilkår.

Regjeringen foreslår i sitt reviderte nasjonalbudsjett en tilleggsbevilgning til Brønnøysundregistrene på 10 millioner kroner, for å intensivere arbeidet med å redusere skjemaveldet.

- Brønnøysundregistrene er et sentralt virkemiddel i Regjeringens arbeid for å redusere skjemaveldet, forenkle regelverket og modernisere offentlig sektor. Registerenheten i Brønnøysund yter service både overfor næringslivet, privatpersoner og en rekke offentlige myndigheter. Registrene blir tillagt en stadig viktigere rolle som sentral samordningsinstans innen offentlig forvaltning. Dette gjelder særlig innenfor registrering og ajourhold av data om foretak og juridiske enheter, og samordning og forenkling av datautveksling mellom forvaltning og næringsliv, heter det i Nærings- og handelsdepartementets begrunnelse for ekstratilskuddet.

Næringsstatsråd Ansgar Gabrielsen har lovet å redusere bedriftenes arbeid med skjemaer med 100 årsverk årlig. Regjeringen tar derfor til orde for å styrke Enhetsregisteret og Oppgaveregisteret som samordningsinstanser for offentlig innrapportering. Dette vil legge til rette for en samordnet innsats fra hele forvaltningen, og gi næringslivet mer tid til verdiskaping, mener regjeringen.

Samtidig ryddes det opp i tollsystemet, et arbeid som Gabrielsens forgjenger Lars Sponheim i sin tid satte i gang. Regjeringen foreslår å avvikle tollen på 630 industrivarer fra 1. juli 2002. En avvikling av industritollen vil gi enklere rammebetingelser for næringslivet og frigjøre administrative ressurser både i bedriftene og i toll- og avgiftsetaten, mener Bondevik-kollegiet.

Tollinntektene blir redusert med 100 millioner kroner på 2002-budsjettet og med 240 millioner kroner på helårsbasis.

Til toppen