ASK lever fett på Europa

ASK leverte onsdag et resultat på linje med hva markedet hadde forventet og imponerer fremdeles med meget gode marginer. I følge selskapet er det i stor grad omsetningen i Europa som holder marginene oppe.

Omsetningen i første halvår landet på 566,7 millioner kroner og gav et resultat før skatt på 65,9 millioner kroner. I andre kvartal var omsetningen på 387,8 millioner kroner og resultatet før skatt på 30,3 millioner kroner.

Av omsetningen i andre kvartal stammer 171,5 millioner kroner fra ASK og 216,3 million kroner fra Proxima (fra 14. april). Selskapet opplyser ikke hva resultatet har vært i de to enhetene, men sier at Proxima så et "mindre tap" i kvartalet.

Bruttomarginen for konsernet falt noe tilbake, til 27,4 prosent. I følge selskapet var bruttomarginen i Proxima på mellom 16 og 18 prosent, mens ASK "holdt på" sine marginer. Det er spesielt omsetningen i Europa som bidro til at ASKs marginer er uendret.

Omsetningen fordelte seg med 217 millioner kroner i USA (56 prosent), 155 millioner kroner i Europa (40 prosent) og 16 millioner kroner i Asia (4 prosent). Konsernets omsetning i Asia er redusert med 65 prosent siden andre kvartal 1997.

I forbindelse med oppkjøpet av Proxima er det aktivert 11 millioner dollar som good-will i selskapets balanse. Av dette er 2,4 millioner dollar knyttet til kostnader ved omstrukturering av Proxima, spesifikt til personalkostnader, 3,8 millioner dollar er knyttet til utfasing av enkelte produkter (varelageret er nedskrevet med 1,9 millioner dollar) og produktrelaterte verdier. Til sist er enkelte poster i selskapets balanse (blant annet patenter) nedjustert som følge av investeringene ikke vil bli videreført.

Etter dette er totale good-will poster i selskapets balanse på 274 millioner kroner, denne posten avskrives over 15 år. Good-will avskrivningene i andre kvartal var på 3,8 millioner kroner. Totalbalansen er ved slutten av kvartalet på 1.211,9 millioner kroner.

Selskapets administrerende direktør, Ole J. Fredriksen sier at varelageret i det nye konsernet nå er "sundt".

Omstruktureringen i Proxima har foreløpig medført en reduksjon i antall ansatte med 20 personer (10 prosent). I forhold til å bedre lønnsomheten i selskapet legger Fredriksen spesielt stor vekt på å endre adferdsmønsteret til selgerne for å unngå råsalg i slutten av hvert kvartal.

Dette har vært et stort problem både for In Focus og Proxima, men ikke så merkbart for ASK. Bakgrunnen for problemet er at selgerne ved å råselge i slutten av et kvartal klarer å blåse opp inntektene som skal rapporteres inn samtidig som kjøperne ikke trenger å føre kjøpet fordi varene er "i transitt".

- Vi jobber med å få selgerne til å fokusere mer på bunnlinjen og ikke bare på omsetningen, sier Ole J. Fredriksen.

Til sammenlikning opplyste finansdirektør Mike Yonker i In Focus ved presentasjonen av andre kvartals resultatene at de hadde sett mindre til slikt råsalg det i siste kvartalet. Selskapet opplyste også at deres bruttomargin på 20,7 prosent i andre kvartal ventelig ville stige i tredje og fjerde kvartal blant annet fordi man ventet å se effekt av lavere innkjøpskostnader som "kom noe sent" grunnet for høyt lagerhold i forhold til omsetningen.

ASK opprettholder et mål om en omsetning på 1,5 milliarder kroner i 1998

Til toppen