Bevilger 100 millioner til anti-terror og IKT-sikkerhet

Regjeringen vil gi mer penger til tiltak mot terrorisme. Krypterte faksmaskiner til politiet, penger til datakrimsenter, fornying og sikring av IT-løsninger er bare noen av tiltakene det skal bevilges mer enn hundre millioner til.

Etter terroraksjonene i USA ifjor har Regjeringen foretatt en kritisk gjennomgang av ressurssituasjonen for 2002 innen det sivile beredskap og politiets beredskap, inkludert Politiets sikkerhetstjeneste.

- Gjennomgangen viser at vi må øke bevilgninger på 7 departementers ansvarsområder, sier justisminister Odd Einar Dørum. Regjeringen foreslo derfor i statsråd i dag å sette av 106,5 millioner kroner til tiltak mot terror.

- Regjeringens mål er å sikre samfunnet mot terrorangrep som kan få alvorlige konsekvenser for innbyggerne; angrep som fører til tap av liv og materielle verdier, sier Dørum.

Derfor legger Regjeringen vekt på tiltak som skal:

 • bidra til å stoppe og forhindre terrorangrep
 • bidra til å redusere kritiske samfunnsfunksjoners sårbarhet mot slik angrep
 • styrke samfunnets generelle krisehåndteringsevne
 • styrke samfunnets evne til å gjenopprette normal drift etter et terroranslag

  Forslagene fremmes av justisministeren, som har samordningsansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap, i St.prp. nr. 54 (2001-2002) om tilleggsbevilgninger i 2002 knyttet til ressursbehovet innen det sivile beredskap og politiets (inkl. Politiets sikkerhetstjenestes) beredskap.

  I tillegg vil Regjeringen vurdere å foreslå tiltak på Finansdepartementets område i forbindelse med revidert nasjalbudsjett 2002.

Listen over konkrete forslag inneholder flere IT-relaterte tiltak:

 • Investeringer i utstyr til kommunikasjonskontroll (Politiets sikkerhetstjeneste)
 • Modernisering av IKT-løsningene (Politiets sikkerhetstjeneste)
 • Investeringer i ustyr til Datakrimsenteret (Økokrim)
 • Anskaffelse av en eller flere nukleære detektorer for plassering på grenseoverganger (Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten)
 • Anskaffelse av krypterte telefakser i politiet (Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten)
 • Etablering av elektronisk meldingssystem for smittsomme sykdommer (Nasjonalt folkehelseinstitutt)
 • Investeringer i IT-tiltak i departementsfellesskapet (Statens forvaltningstjeneste)

I sin forrige periode som justisminister fikk Dørum oppnevnt Sårbarhetsutvalget med oppdrag å utrede samfunnets sårbarhet. Utvalget anbefalte en rekke tiltak for å styrke samfunnets sikkerhet. Innstillingen inngår som et sentralt premiss for denne meldingen.

- Utvalget ble nedsatt og avga rapport i en tid med gunstig sikkerhetspolitisk atmosfære. Det er viktig at vi bevarer kontinuiteten i samfunnssikkerhetsarbeidet også i tider hvor det ikke foreligger konkrete trusler mot samfunnet, sa Dørum.

Regjeringen vil blant annet etablere et nytt direktorat for beredskap og samfunnssikkerhet, og opprette et permanent sekretariat for de hemmelige tjenestene (Politiets sikkerhetstjeneste, Forsvarets Overkommando/Etterretningsstaben og Forsvarets Overkommando/Sikkerhetsstaben) i samarbeid med JD, UD og FD. Dessuten skal utfordringer innen IKT-sektoren møtes ved å utarbeide en nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, Senter for informasjonssikring er under etablering og "Varslingssystem for digital infrastruktur" (VDI) forsøksprosjektet er etablert.

Til toppen