- Euro vil koste mye mer enn år 2000

Dette er hovedbudskapet til euro-ansvarlig i Lotus, Gavin Lennox. Tommelfingerregelen er: Sett av én prosent av dine samlede utgifter.

- Sammenliknet med år 2000 stiller overgangen til den felleseuropeiske myntenheten euro problemer som er langt mer komplekse og langvarige, sier Lennox.

- År 2000 er et arbeid som ikke varierer særlig fra organisasjon til organisasjon. Det er mer snakk om mengde. Med euro-overgangen er det mange ulike måter å gjøre det på, avhengig av hvem du handler med, hvilken befatning IT-systemet ditt er i, hva leverandørene av dine økonomisystemer har for slags planer, hva slags risiko du mener du løper ved å ikke gjøre noe og så videre.

1. januar 1999 går EU-landene - med unntak av Danmark, Sverige, Storbritannia og Hellas - over i en fase der alle interne valutaomregninger må gjøres via euro, men der bruken av euro er frivillig. De nasjonale valutaene i euro-landene endrer karakter. De får status som varianter av euro. Denne overgangsfasen varer til 1. januar 2002 da de første euro-sedlene og euro-myntene tas i bruk. Seinest 1. juli blir det ikke lenger mulig å bruke de nasjonale enhetene.

- Selv om Norge beholder sin krone, vil bedrifter som handler mye med euro-land merke et stigende press fra sine partnere for å handle i euroen. Økonomisystemene vil måtte legges om og tilrettelegges - først for overgangsfasen fram til 1. januar 2002, og så den endelige fasen etter denne fristen. Det er ikke snakk om å legge til en ny valuta. Det er snakk om to grundige omlegginger som krever hver sine avgjørelser om tidspunkter og faseinndeling. Omleggingene stiller krav til prosjektstyring og drift.

Lennox forteller at foreløpige anslag tyder på at over halvparten av omkostningene vil realiseres i form av bruk av interne ressurser. De viktigste kostnadene ellers vil være konsulenttjenester, programvare og utgifter knyttet til systemintegrasjon. I euro-land vil sektorer som bank, forsikring, finans, distribusjon, detaljhandel og offentlig virksomhet få de største kostnadene.

- De fleste må regne med rundt én prosent av sine samlede utgifter. I detaljhandelen kan andelen komme opp i 2,5 prosent, ifølge undersøkelser IBM har gjort.

Andre undersøkelser tyder på at 70 prosent av utgiftene vil dekkes ved å omprioritere i forhold til andre IT-relaterte prosjekter. Lennox advarer at de årlige utgiftene vil stige hvert år til og med 2001, og at man må regne med euro-påførte utgifter ut 2003.

IBM og Lotus arbeider dels sammen, dels på egen hånd med å sette opp et tilbud til sine kunder for å hjelpe til med euro-overgangen.

- I Lotus vil vi i høst oppsøke våre Notes-kunder med et tilbud om bistand til en euro-oppgradering av deres samlede IT-systemer. Det er forholdsvis få euro-problemer knyttet direkte til Lotus-produkter, som allerede er gjort euro-klare. Blant det vi tror vi særlig kan bidra med, er bistand til bruk av Lotus-produkter i styringen og utformingen av kundenes euro-prosjekter, og til mer strategisk planlegging. Videre samarbeider vi med IBM om å bygge opp en erfaringsdatabase som vil komme begge selskapers kunder til nytte.

Lotus' euro-konsulentvirksomhet skal deles inn i to faser, en med analyser, og en med bistand til gjennomføring av tiltak. Lennox presiserer at en kunde som ikke vil slippe Lotus til i fase to, vil få tilgang til alle data samlet inn i analysefasen.

Selv i de ivrigste euro-landene er det forholdsvis få bedrifter som har prøvd å finne ut hvor mye de må sette av til euro-relaterte tiltak. Et unntak er Deutsche Bank, der euro-budsjettet er 400 millioner tyske mark, eller nærmere 900 millioner kroner.

- Det varierer veldig fra bedrift til bedrift hvordan de stiller seg til hele komplekset av euro-problemer. Noen betrakter euroen som et irritasjonsmoment med nye regler å forholde seg til. Andre innser at euroen kan gi signifikante innsparinger. De med den mest langsiktige orienteringen legger opp en strategi for å utforske helt nye måter å gjøre europeiske forretninger på.

I Norge er selvfølgelig ikke euroen så viktig som på kontinentet. Men hvis Lennox har rett, bør alle med viktige kontinentale forretningspartnere forberede sine IT-systemer på en langt vanskeligere omstillingsprosess enn det vi har erfart med år 2000-problemene.

Til toppen