Første møte i Fellesforum for e-handel

Næringsliv og øvrighet drøfter elektronisk handel i fellesskap. - Det er viktig at vi ikke lager regler på siden av virkeligheten, sier politisk rådgiver Hans Antonsen i Nærings- og handelsdepartementet (NHD).

Fellesforum for elektronisk handel hadde sitt første møte i Oslo fredag. Forumet er etablert av NHD i samarbeid med eforum.no, Norsk EDIPRO, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Handelens og Servicenæringenes Hovedorganisasjon (HSH). Etableringen kommer som en oppfølging av Regjeringens Næringsrettet IT-plan. På det første møtet deltok rundt 60 representanter for næringsliv og departementene.

Det er meningen at forumet skal møtes tre til fire ganger i året. Arbeidet skal koordineres av et arbeidsutvalg, ledet av direktør Karl Tybring-Gjedde i Tybring-Gjedde og professor Olav Torven ved Institutt for rettsinformatikk.

- Elektronisk handel bør drives frem av markedet, sier politisk rådgiver i NHD, Hans Antonsen. - Samtidig har departementene et stort arbeidsområde. Vi må gå gjennom regelverket og kartlegge nødvendige endringer. Digitale signaturer og tiltro til tredjepart er viktige momenter. Så er det sider ved skatte- og avgiftspolitikken som må tilpasses. Det er viktig at vi ikke sitter på våre kontorer og lager regler som er på siden av virkeligheten, eller lar være å fjerne uhensiktsmessige hindringer. Vi trenger et fellesforum hvor vi kan få innspill fra dem som står midt oppe i det.

På det første møtet kom det innlegg fra flere næringslivsledere der nasjonale og internasjonale problemstillinger ble tatt opp.

- Det er snakk om svært vidtrekkende problemstillinger som angår en rekke departementer, forteller underdirektør i Jostein Håøy i NHD. Han er tildelt en koordinerende rolle. I tillegg til NHD deltar Justisdepartementet (for emner som digitale signaturer og personvern), Finansdepartementet (skatter og avgifter), Kulturdepartementet (opphavsrettslige spørsmål), Arbeids- og administrasjonsdepartementet (offentlig sektor vil selv bli en betydelig bruker av elektronisk handel) og Utenriksdepartementet (blant annet fordi elektronisk handel er et viktig tema i kommende forhandlinger innen verdens handelsorganisasjon WTO).

Samarbeid mellom næringsliv og øvrighet vil stå sentralt når elektronisk handel behandles på en ministerkonferanse i OECD (organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling, i praksis en klubb for de rikeste landene i Europa og Nord-Amerika, samt Japan, Australia og New Zealand) i Ottawa i Canada 7. til 9. oktober. Store innslag av næringslivsledere i delegasjonene fra medlemsland og observatørland som Russland, Kina og Brasil gjør at denne ministerkonferansen får rundt 700 deltakere. Viktige temaer blir skatter, avgifter, personvern, forbrukervern og elektroniske signaturer.

- Det vil være naturlig med en ny runde i fellesforumet om hva som kommer ut av Ottawa-konferansen, sier Håøy.

Til toppen