Hodene i svensk internettfabrikk mindre verdt

Konsulentene i Framfab sliter med å skrive nok timer. Jonas Birgersson greier ikke å få opp faktureringstakten, og pengene renner ut av kassen.

De svenske Internett-konsulentene i Framfab AB sliter tungt om dagen. Selskapet, som driver med rådgivningstjenester innen den nye økonomien i 10 land og med nesten 3.000 konsulenter, greide ikke å tjene penger i årets ni første måneder.

Etter en omsetning på 1.148 millioner svenske kroner fikk selskapet et driftsunderskudd på 8,5 millioner svenske kroner. Selskapet tapte i tredje kvartal alene 89 millioner svenske kroner på konsulentvirksomheten. Så langt i år er dermed det totale underskuddet etter skatt på 86 millioner svenske kroner.

Resultatet før skatt ble et underskudd på 179 millioner svenske kroner. På forhånd var det forventet et tilsvarende underskudd på ni millioner svenske kroner. Fasiten ble altså svært mye dårligere enn forventet.

Omsetningen per konsulent er svært lav med bare i overkant av 855.000 svenske kroner utfakturert per hode i tredje kvartal justert på årsbasis. Dette er 100.000 kroner mindre sammenliknet med samme kvartal i fjor og begrunnes blant annet med ferieavviklingen.

Det nye er at selskapet nå for første gang må rapportere om synkende omsetning. I forhold til omsetningen i annet kvartal er salget ned med 25 prosent. Inkluderer man det selskapet selv karakteriserer som effekt av ferieavvikling vil man likevel få en negativ vekst i omsetningen på rundt syv prosent.

Foreløpig i år har driften av selskapet gitt en negativ kontantstrøm på 254 millioner svenske kroner. Selskapet flyter imidlertid fortsatt på en emisjon foretatt i februar. Den negative kontantstrømmen er imidlertid tiltagende og driften slukte 176 millioner svenske kroner i tredje kvartal alene. Selskapet har fortsatt nesten 600 millioner svenske kroner i likvide midler.

For å forbedre lønnsomheten i den svenske virksomheten stanser man nå opp rekrutteringen i Sverige samt flytter produksjonen av utenlandske prosjekter til Sverige og tilsetter en svensk ledelse for konsulentvirksomheten.

Regnskapet i selskapet nyter i likhet med en del andre svenske virksomheter av en tilbakeføring av for mye innbetalte pensjonsmidler. For Framfab utgjør denne posten 49 millioner svenske kroner. Dette er altså en engangspost som på kort sikt bedrer regnskapet.

Selskapet har i utgangspunktet en god egenkapitalposisjon på nesten 93 prosent av totalkapitalen. Imidlertid er nesten 68 prosent av denne egenkapitalen tilknyttet immaterielle verdier i form av goodwill-investeringer.

Styret i selskapet sier i forbindelse med dagens fremleggelse av regnskapet av de ikke forventer lønnsomhet før goodwillavskrivninger ut året. De vil nå prioritere arbeidet med å skape en global struktur i konsernet, hvilket kommer til å låse opp ressurser og føre til kortsiktig inntekts bortfall.

Til toppen