Iterated uten tro på seg selv

Opplegget for å kjøpe tilbake egne aksjer avslører at selv ikke ledelsen i Iterated Systems tror selskapet kan lykkes.

Iterated Systems er i den noe spesielle situasjonen at selskapet følger amerikanske aksjelover, men samtidig er notert på Oslo Børs. Dette betyr blant annet man kan kjøpe tilbake egne aksjer og sitte på dem over lengre perioder.

Motivasjonen for å kjøpe tilbake egne aksjer er i teorien å spare inn på noen av kostnadene forbundet med en kapitalforhøyelse på et antatt senere tidspunkt. Dersom et selskap føler at det trenger mindre egenkapital i en avgrenset periode, kan det kjøpe tilbake aksjer fra sine eiere. Egenkapitalen kan siden økes tilnærmet kostnadsfritt ved å selge av egen aksjebeholdning.

Skal man ta Iterated-ledelsen på ordet var det imidlertid ikke slike hensyn som var bakgrunnen for at selskapet 19. januar i år annonserte at det var satt av 1,5 millioner dollar for å kjøpe tilbake egne aksjer. Da var aksjekursen 53 kroner.

"...vi føler at markedet ikke reflekterer (selskapets) sanne verdi, og aksjene er attraktivt priset." uttalte finansdirektør Haines Hargrett i Iterated den gang.

En stund trodde ledelsen tilsynelatende på dette. I perioden fra 10. mars til 22. mai kjøpte selskapet tilbake 32.400 aksjer, til markedets kurser som varierte mellom 45 og 59 kroner. Dette kostet i underkant av 1,6 millioner kroner eller omtrent 200.000 dollar. Altså er det fortsatt om lag 1,3 millioner dollar i gjenkjøpskassa.

Siden 22. mai har ikke Iterated kjøpt tilbake en eneste aksje. Ifølge Oslo Børs et selskap lov til å kjøpe egne aksjer fram til én måned før kvartalstallene legges frem. Iterated skulle opprinnelig presentert tallene 20 juli. Det betyr at siste lovlige handledag var 20. juni.

I perioden 22. mai til 22. juni falt kursen jevnt fra 45 til 25 kroner. Hvis ledelsen fortsatt hadde vært av den oppfatningen at markedet undervurderte selskapets sanne verdi, kunne man forventet at den hadde benyttet anledningen til å foreta et skikkelig røverkjøp i denne perioden.

Markedet synes enda mindre om Iterated i dag enn i slutten av juni. Aksjen har falt ytterligere, til 15 kroner. Aksjegjenkjøpet har følgelig hittil påført selskapet et papirtap på rundt 1,1 millioner kroner.

I begynnelsen av juli kom Iterated med et resultatvarsel om en "forskyvning av forespeilte inntekter", med andre ord nok et tapsbringende kvartal. Nå er det gått en uke forbi den meldte fristen, og regnskapet er fortsatt ikke lagt frem.

Begivenhetene det siste halvåret kan vanskelig tolkes på noen annen måte enn at Iterated må ha mistet troen på seg selv.

Til toppen