Jagland vil ha Norgesnett

Etableringen av et "Norgesnett" for de avanserte kunnskapsmiljøene rundt det fremtidige høyteknologisenteret på Fornebu, er det eneste konkrete om IT som nevnes i Jagland-regjeringens langtidsprogram som ble lagt fram i dag. For øvrig preges programmet av vakre men uforpliktende ord.

Etableringen av et "Norgesnett" for de avanserte kunnskapsmiljøene rundt det fremtidige høyteknologisenteret på Fornebu, er det eneste konkrete om IT som nevnes i Jagland-regjeringens langtidsprogram som ble lagt fram i dag. For øvrig preges programmet av vakre men uforpliktende ord.

Under kapittelet "langtidsprogrammet og næringspolitikken" peker regjeringen på at den raske utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien stiller nye krav til å utvikle kompetanse, noe som igjen legger grunnlaget for mer nyskaping i næringslivet. Samtidig sier regjeringen at den "vil legge vekt på" å videreutvikle IT-miljøer med utgangspunkt i de regionale nærings-, utdannings- og forskningsmiljøene som allerede eksisterer.

Det nærmeste regjeringen kommer konkret innhold i sin skisse til fremtidig IT-politikk, er at det skal legges til rette for et nettverkssamarbeid og en infrastruktur som sørger for at det blir en god flyt av kunnskap og kompetanse mellom nasjonale, regionale og lokale miljøer.

- I en slik sammenheng kan et informasjons- og kommunikasjonsteknologisk senter på Fornebu

bidra til å styrke også andre IT-miljøer rundt om i landet. Det vil bli etablert et "Norgesnett" for de avanserte kunnskapsmiljøene der etableringen av Fornebu vil gå inn, heter det i regjeringens langtidsprogram, som dermed legger klare føringer for disponeringen av næringsområdet på Fornebu-landet.

- For at IT skal kunne brukes effektivt, er det viktig med forutsigbare investeringsvilkår. Regulering av telesektoren, lover og regler som gjelder opphavsrett og personvern, og avtaleverket i arbeidslivet er sentralt i denne sammenhengen. Og det kreves høy utdanning av de som skal arbeide med IT og utvikle denne teknologien videre. IT og telenett reduserer kostnader knyttet til avstand, og det vil gjøre det lettere for bedrifter i distriktene å konkurrere på et større marked, skriver Planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas, som har fått et særlig ansvar for å samordne regjeringens IT-politikk.

Rugaas peker på at informasjonsteknologi blir stadig viktigere for kommunikasjon og nyskaping både i næringslivet og i den offentlige sektor. Han understreker derfor at næringslivet må ligge langt framme i bruken av IT for å kunne konkurrere i en stadig mer global kunnskapsøkonomi.

- Det offentliges viktigste oppgave i denne sammenhengen blir å bidra til å bygge opp kompetansen gjennom utdannings- og forskningssystemet. Utveksling av kunnskap og samarbeid mellom universitetene, høgskolene, forskningsinstituttene, IT-bedrifter og andre bedrifter blir svært viktig, understreker Rugaas.

Til toppen