Justerer bonusavtaler for å spare penger

Kjell Flagstad i IT-forbundet mener mange IT-selskaper justerer bonusavtaler for å spare penger.

IT-forbundsleder Kjell Flaggstad som selv jobber i IBM, forteller at han stadig får henvendelser fra medlemmer som har tapt store bonusinntekter etter at deres sjefer har justert avtaler.

IT forbundet opplever stadig henvendelser fra medlemmer som kan fortelle at oppsatte salgskvoter stadig endres fra arbeidsgivers side under årets løp. Det samme gjelder oppsatte mål for avtalte bonusordninger, hvor bedriftenes ledelser ensidig og uten noen form for nye avtaler, i forhandlinger med den enkelte arbeidstaker eller fagforeningen, radikalt kan øke kvoter og mål, forteller Flagstad.

Våre medlemmer reagerer kraftig på denne ensidighet, diktat og arroganse fra bedriftslederes side. Mange taper på disse ensidige endringsdiktat i størrelses orden opp til flere hunddre tusen kroner i året. Det dreier seg her om forventet inntekt hvor arbeidstakere har planlagt sine investeringer og familieøkonomi ut fra forventede inntekter, sier han.

Antallet klager IT forbundet mottar fra sine medlemmer om dette er stadig økende, noe som ikke minst skyldes at stadig nye bedrifter tar i bruk salgsplaner, kvoter og bonusordninger.

IT forbundet har har derfor det siste halvåret jobbet med den juridiske siden av dette. Forbundet sammen med sine advokater forbereder nå en skikkelig oppvask med den nå så utbredte ukultur som har etablert seg i et stadig økende antall bedrifter. Forbundet støtter seg også til uttalelser fra professor i arbeidsrett Henning Jakhelln ved Instituttet for offentlig rett ved Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo.

IT forbundet vil om nødvendig gå rettens vei ovenfor bedrifter som ikke følger norsk lov og vanlig rettsoppfatning og folkeskikk om inngåtte avtaler. Forbundet anser dette som en prinsipielt viktig sak, og spesielt i det at det handler om en vesentlig del av arbeidstakeres forventede og faktisk forhåndsavtale inntekter.

Her er IT forbundets krav om bonusplaner:

- Krav som skal inn i salgs eller bonusplaner skal settes opp etter drøftelse møter mellom partene (den enkelte ansatte eller fagforeningen).

- Eventuelle muligheter for begrensninger eller endringer skal skriftlig og bindende avtales under disse drøftelser

- Alle endringer i ovennevnte som på et senere tidspunkt måtte komme, skal før de trer i kraft drøftes i møte mellom partene

- Bedriftene må 100 % akseptere at det må oppnåes enighet mellom partene før noen form for kravendringer gjøres gjeldende

Til toppen