DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Helseplattformen i Midt-Norge blir fem måneder forsinket. Hvorfor?

Arild Haraldsen, datadeling, skytjenester
Arild Haraldsen, datadeling, skytjenester Foto: Colourbox (innfelt bilde: privat)
Arild HaraldsenArild HaraldsenBidragsyter
2. mai 2022 - 17:00

Helseplattformen skulle etter planen gå «live» 30. april. Men få dager før ba den største brukeren, St. Olavs hospital, om at den måtte utsettes for deres del i fem måneder. Utsettelsen forventes å koste cirka 500 millioner kroner.  

Det har satt sinnene i kok i Trøndelag. Trondheim kommune går nå hardt ut mot utsettelsen og stempler sykehusets beslutning som uansvarlig, ifølge et leserinnlegg i Adresseavisen fra de ansatte på St. Olav.

De ansatte sier det var tungt, men riktig å utsette Helseplattformen, fordi det fortsatt er kritiske feil som ikke er løst. Spesielt nevnes tilgangsstyringen, altså at leger kan registrere at pasienter blir innlagt, bestille nødvendige undersøkelser og forordne medisiner.  

Trondheim kommune vil på sin side ta i bruk Helseplattformen fra 7. mai. Hvorvidt problemet med tilgangsstyring da er løst, er uvisst; det er en helt nødvendig funksjon ikke bare for sykehusleger, men også for fastlegene.

Direktør for helse og velferd i Trondheim kommune, Wenche Dehli, sier til Dagens Medisin: «I Trondheim kommune opplever vi at prosessen har vært ensidig. Vi har ikke blitt involvert i deres konsekvensutredninger eller beslutningsprosesser. Det er veldig spesielt».

Har dette vært en «ensidig prosess» fra St Olavs side? En gjennomgang av styredokumenter både hos Helse Midt-Norge og hos St. Olav, gir et mer nyansert bilde.

Magne Jørgensen er professor i informatikk ved Simula og Oslo Met og sitter i det nasjonale digitaliseringsrådet. Han er anerkjent som ekspert på IT-prosjekter og hvorfor de feiler.
Les også

Forsvaret må bytte SAP-løsning: – Her er det mye som kan skape problemer

Bakgrunnen

Helse-Midt-Norge tok allerede for 10 år siden initiativ til å få etablert vertikal integrasjon mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Målet er å integrere funksjoner og dataflyt mellom helsetjenestene i sykehus og kommuner. I 2018 ble det inngått kontrakt med den amerikanske leverandøren Epic til en kostnad på 3,3 milliarder for levering av en slik løsning.

I 2019 ble Helseplattformen AS etablert som et aksjeselskap eid av Helse Midt-Norge (60%) og Trondheim kommune (40%). Helseplattformen har ansvaret for innføringen av felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, og er kontraktspart mot Epic som leverandør av journalsystemet. Det er styret i Helseplattformen AS som har ansvaret for implementering av løsningen, også ved St. Olav. Helse Midt-Norge gir gjennom eierstyring St. Olav i oppdrag å følge vedtatt innføringsplan for Helseplattformen.

Nå er det ikke første gang at lansering av løsningen, er blitt utsatt. Helseplattformen AS skulle etter planen driftsettes ved St. Olav i månedsskiftet oktober/november 2021. Men Styret i Helseplattformen anbefalte i november 2020 å utsette den med seks måneder. Dette ble godkjent av eierne (Styret i Helse Midt-Norge og Intern styringsgruppe i Trondheim kommune). Ny dato ble satt til 30. april 2022.

Hva sier styredokumentene?

  1. januar 2022: Styret i St. Olav gjør en risikovurdering av løsningens kvalitet i forhold til pasientsikkerhet. Det blir konstatert at det er totalt 133 risikoer, inkludert 38 røde risikoer, flere knyttet til pasientsikkerhet. Administrerende direktør Grethe Aasved blir pålagt å ha en løpende dialog med ledelsen i Helse Midt-Norge og Helseplattformen for å sikre at man har en felles forståelse av utfordringene.
  2. mars: Helseplattformen legger frem en ny risikovurdering for styret i St. Olav. Der heter det at løsningen fortsatt ikke har tilfredsstillende kvalitet, «men restanseplaner som er lagt fram av Helseplattformen oppfattes som tilfredsstillende på nåværende tidspunkt».

Styret sier samtidig at «det er nå behov for en samlet risikovurdering knyttet til innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital. Helseplattformen AS vil delta i denne risikovurderingen». (Mine uthevinger).

  1. mars: Ny statusrapport blir lagt frem. Den viser at antall feil er redusert. Men en oversikt (se side 3) viser et betydelig avvik mellom planlagte og gjennomførte leveranser i prosjektet, og at avviket nå var større enn i desember året før.
  2. mars: En ny statusrapport viser at prosjektet ligger etter plan, men at flere risikoelementer er redusert. Konklusjonen er at «selv om løsningen nå vurderes forsvarlig, er den ikke optimal og det må iverksettes tiltak for å håndtere restrisiko knyttet til pasientsikkerhet». Helseplattformen anser ikke at de tiltak som må gjøres, vil gå utover fastsatt igangsetting 30. april.

Adm. dir. på St. Olav understreker at «det er tett dialog mellom Helse Midt-Norge, Helseplattformen AS, Trondheim kommune og St. Olav for å kunne gjennomføre en forsvarlig driftsettelse av Helseplattformen i mai 2022».

  1. april blir det gjennomført en workshop hvor løsningen ble gjennomgått med representanter fra Helseplattformen og Epic.
  2. april trekker styret i St. Olav i nødbremsen. Kritiske funksjoner er fremdeles ikke rettet opp. Særlig gjelder dette tilgangsstyringen. Helseplattformen sier de forplikter seg til at tilgangene vil være rettet og verifisert innen 6. mai. Partene er imidlertid enige i at fra det tidspunkt tilgangsstyringen er levert, vil det ta minst 3 ukers arbeid, før igangsetting.

Det mener St. Olav ikke er tilstrekkelig til å forsvare en igangsetting medio mai. Av sykehusets 21 klinikker melder 15 klinikker om uforsvarlig pasientbehandling ved igangsetting medio mai. Alle somatiske klinikker unntatt én, lander på denne vurderingen.

Det innstilles på at innføring i tråd med gjeldende tidsplan, ikke er forsvarlig. Et endelig vedtak om dette kan ha store kontraktuelle og økonomiske konsekvenser både for St. Olav, men også for andre parter. Den endelige avgjørelsen må tas av Styret i Helse Midt-Norge.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
På trappene til internasjonal suksess
På trappene til internasjonal suksess
  1. april: Helse Midt-Norge tar St. Olavs ønske om utsettelse til medio september til etterretning. «I Helse Midt-Norge månedlige statusrapporter til styret høsten-21/vinteren-22 er det blitt rapportert at Helseplattformen ligger bak plan på framdrift i innføringsprosjektet, men at Helseplattformen har vurdert status som tilfredsstillende. Helseplattformens vurdering har gjennomgående vært at tilstrekkelige tiltak er iverksatt for å opprettholde innføring i henhold til plan» (Min utheving).

«Det er av stor betydning for tilliten til løsningen som nå tas i bruk, at det kommuniseres ærlig og åpent om både utfordringer og muligheter som Helseplattformen gir innbyggere og tjeneste».

  1. april: Styret i Helse Midt-Norge beslutter å utsette oppstart av Helseplattformen for sykehuset. Styret ber om at det innen én uke, foreligger en plan for når oppstart faktisk kan skje. Det må skje i samråd med St. Olav og Trondheim kommune. Konsekvenser av en mulig forsinkelse mht. faglige, kontraktuelle forhold og økonomiske konsekvenser, må beskrives.

Konklusjon

Dette har ikke vært en «ensidig prosess». Risikomomentene har hele tiden vært varslet, og det har hele tiden vært en åpen dialog om utfordringene mellom partene St. Olav, Helse Midt-Norge, Helseplattformen og den interne styringsgruppen i Trondheim kommune. Dersom kommunikasjonen mellom partene har sviktet, må det ifølge vanlig prosjektmetodikk, være prosjektledelsens ansvar.

Mens Trondheim kommune rapporterte tilfredsstillende (grønt) for primærhelsetjenesten, er situasjonen mer kompleks for spesialisthelsetjenesten. Det synes som partene ikke forstår hverandres ulike situasjon og forutsetning. Det kan skyldes ulike kulturer og ulike rammebetingelser.

Samtidig har prosjektledelsen i Helseplattformen åpenbart hatt en mer optimistisk holdning til at rapporterte feil ville kunne løses før igangsetting 30. april. Prosjektet har sklidd på planlagte aktiviteter, mens tidspunktene for ferdigstillelse ikke er blitt endret. Prosjektet er blitt styrt på tid, og ikke på kvalitet.

Hva skjer nå videre?

En fortsatt krangel mellom Trondheim kommune og St. Olav vil svekke både omdømme og motivasjon for den videre gjennomføring av prosjektet. Trondheim kommune vil gå i gang 7.mai. Men er problemene om tilgangsstyring da løst?  

For at språkmodellene virkelig skal mestre språk, ikke bare grammatikk, må de forstå rikdommen av menneskelig uttrykk innebygd i det, mener Kjetil Manheim, som er leder for samhandling, kvalitet og marked (CIO/CMO) i Nova Consulting Group.
Les også

Store språkmodeller trenger mer enn åpne data for virkelig å forstå oss

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.