Med håp om et bedre år for norsk IKT

Håpet er at 2003 skal bli året hvor Norge oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen og får en solid plattform for elektronisk handel og kommunikasjon, skriver advokatfullmektig Peter Lenda i sin julekommentar på digi.no.

Så er 2002 i ferd med å ebbe ut. For IKT-bransjen har det vært et år preget av mye usikkerhet. Hva som kommer i 2003 er vanskelig å ha klare oppfatninger om. Håpet er at 2003 blir starten på en opptur.

Sett fra jussens side har heller ikke 2002 vært et topp år. Noen interessante ting har skjedd i løpet av 2002, men totalt sett er håpet at 2003 skal bli året hvor Norge oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen og får en solid plattform for elektronisk handel og kommunikasjon. For markedet vil dette kunne gi større forutberegnelighet. Her gjennomgås noen hovedlinjer.

Hva er det 2002 har brakt med seg? 2002 ble i hovedsak preget av arbeidet med implementeringsprosessen for gjeldende direktiv fra EU om elektronisk handel og elektronisk kommunikasjon. At det i hovedsak dreide seg om prosessen fremgår ved at resultatet er at en i stor grad venter på utkastene til forskjellige lover i form av odelstingsproposisjoner og høringer. Disse får vi håpe kommer i 2003.

Men 2002 har også ført med seg regelendringer og nye retningslinjer:

Fra 1. januar 2002 trådde regelendringene som kunne forhindre elektronisk kommunikasjon i kraft. Dermed fjernet en seg fra kravet om papirdokumentasjon i lovverket. For handel på nett ble det i løpet av 2002 vedtatt to nye lover. Den ene var forbrukerkjøpsloven, som også trådde i kraft 1. juli 2002. Denne ble også fulgt av en regelendring i markedsføringsloven om garanti. Den andre var lov om elektronisk handel som ble vedtatt 13. desember 2002.

Vedtakelsen kommer senere.

Av andre regelverk kom også Forbrukerombudet i oktober med retningslinjer for markedsføring på Internett. Selv om dette ikke er formelle regler, gir retningslinjene uttrykk for en norm som Forbrukerombudet ønsker markedet skal følge.

På lovgivningsområdet og deriblant implementeringsprosessene, bød 2002 på nok en utsettelse på arbeidet med lov om elektronisk handel, men 20. desember 2002 kom endelig halve proposisjonen. Høringen om implementeringen av opphavsrettsdirektivet har også latt vente på seg, og det samme har vedtagelsen av designloven. Noe som derimot har kommet er odelstingsproposisjonen om konvergensendringer i kringkastingen.

Et annet viktig dokument var høringen om implementeringen av regelverkpakken om elektronisk kommunikasjon som skal ta over for dagens teleregelverk. I tillegg fikk vi i løpet av 2002 se et utkastforslag til forvaltningen av det norske Internett toppdomenet .no.

Problemet med domenenavn ble berørt av domstolene flere ganger i løpet av 2002. Dette viser at det er stadig behov nye regler som skal forhindre domenenavnspirateri. 2002 bød også på enkelte andre dommer, blant annet i forhold til formidlere av innhold i Tele 2-saken om barneporno samt Napster.no-saken. Førstnevnte er anket og i den andre saken avventes det dom. For programvarepatenter kom også Bellboy-saken med dom. Mot slutten av året kom også DVD-saken om Jon Johansen opp og dom avventes.

Fra EU bød 2002 på vedtakelsen av regelverkpakken om elektronisk kommunikasjon som det store og viktige. Pakken innehold også et direktiv om personvern for elektronisk kommunikasjon. Et annet etterlengtet direktiv var om direktivet om fjernsalg av forbrukerfinanstjenester, i tillegg kom nye regler om moms på e-handel. I tillegg kom et utkast til nytt direktiv om softwarepatenter. Året bød også på en ny konvensjon om kyberkriminalitet (Cyber Crime Convention).

For 2003 kan vi vente at de regler som er under utarbeidelse skal bli vedtatt, hvilket i hovedsak vil si den nye loven om elektronisk handel og loven om elektronisk kommunikasjon. Fristen for sistnevnte er 25. juli 2003. Ved siden av dette kan det ventes at lov om design vil tre i kraft. Mer usikkert er det hvor langt implementeringen av opphavsrettsdirektivet vil komme, men når dette har funnet sted vil de viktigste sidene av elektronisk handel og kommunikasjon være på plass. Da får heller direktivet om fjernsalg av forbrukerfinanstjenester ta noe lenger tid.

Her er Peter Lendas kommentarer i 2002:

Til toppen