Microsoft-dommer holder kortene tett til brystet

Høringen i delstatenes utvidede søksmål mot Microsoft er avsluttet. Dommeren har gitt null tegn på hva kjennelsen kan bli.

Partene og dommeren møtes en siste gang i morgen. Så trekker dommeren seg tilbake en måneds tid, før de treffes for en siste muntlig utveksling av synspunkter. Hver av partene skal sammenfatte sitt syn på hvordan sakens fakta stiller seg i lys av høringen, og hvilke juridiske konsekvenser som bør trekkes, og presentere disse skriftlig innen møtet i midten av juni. Det er ikke oppgitt noe tidspunkt for når kjennelsen skal foreligge.

Dommeren har holdt kortene tett til brystet, og har utsatt alle avgjørelser som kan gi noen peker på hva kjennelsen kan bli. Hun har for eksempel ikke tatt stilling til Microsofts påstander om at delstatenes utvidede søksmål må avvises, eller om at store deler av bevismaterialet som ble referert under høringen, må avvises. Microsoft mener et lite utvalg delstater ikke kan opptre som selvstendig part i en sak av nasjonal betydning, når den nasjonale myndigheten, USAs justisdepartement, har løst saken gjennom et forlik. Selskapet ønsker dessuten at vitneutsagn og dokumenter knyttet til forhold som ikke ble belyst før forliket, må avvises som bevis.

En endelig kjennelse fra dommer Colleen Kollar-Kotelly må dessuten avgjøre:
  • hvorvidt forliket kan godkjennes,
  • om, og i så fall hvilke, av delstatenes skjerpede straffetiltak som skal gjennomføres,
  • hvorvidt Microsofts etterkommelse av straffetiltakene skal overvåkes av en komite på tre personer, slik forliket fastslår, eller av en person med utvidede fullmakter - en "special master" - slik delstatene krever.

Amerikanske eksperter ser stort sett ut til å mene at Microsoft har gjort en bra figur under høringene, selv om flere av selskapets vitner er blitt avslørt som nærmest kunnskapsløse nikkedukker. Av til sammen 33 vitner, presentert Microsoft 18. Det er selskapets egne, særlig Bill Gates, som har gjort det best. De har holdt fast ved at det ikke lar seg gjøre, innenfor begrensningene og reglene som gjelder i programvarebransjen, å tilby en modulær versjon av Windows, slik delstatene krever. Bare i ett tilfelle har et uavhengig Microsoft-vitne, en professor i informatikk, gått med på at det kan være teknisk gjennomførbart - men svært vanskelig. Andre poeng som Microsoft har stått fast ved, er at det vil være lovstridig å fastslå straffetiltak som skader forbrukernes interesser, for eksempel ved å minske eller fordyre tilgangen til funksjonalitet, og at straffetiltakene må begrenses til de tolv forholdene der Microsoft er kjent skyldig i lovbrudd, i motsetning til delstatenes påstand om at det først og fremst gjelder å hindre at Microsoft begår nye lovbrudd i jakten på nye markeder.

Les også:

Delstatene har gjort flere prosedyrefeil som Microsoft har vist å utnytte. Ved å trekke egne vitner har Microsoft greid å hindre framlegging av bevismateriale som kunne skadet selskapets sak. Dessuten somlet delstatene med å presentere vitnet som skulle demonstrere hvordan Windows XP Embedded kunne brukes til å sette sammen et brukbart operativsystem for PC-er, slik at de til slutt måtte gi opp hele demonstrasjonen. Demonstrasjonen kunne spilt en avgjørende rolle for dommerens syn på hvorvidt det i det hele tatt lar seg gjøre å tilby en modulær versjon av Windows til PC-er, og hvorvidt en slik versjon kan bygge på XP Embedded.

Les også:

En analytiker som er spesialist på Microsoft mener at hele saken koker ned til hvem som skal kontrollere distribusjonen av grunnleggende programvare for PC-er. Slik situasjonen er i dag, og slik den i hovedsak vil fortsette dersom delstatene ikke vinner fram, danser PC-leverandørene etter Microsofts pipe. Dersom delstatene får medhold, kan leverandørene sette sammen den Windows de ønsker, og fritt hente applikasjoner som nettleser, meldingsklient og multimediaspillere fra Microsofts konkurrenter. De vil også styre sitt eget supportansvar, i motsetning til i dag, der Windows Update gjerne kolliderer med en leverandørs skreddersydd alternativ, og fører til bråk fra utilfredse og forvirrede kunder. Leverandørene vil også trolig kunne slippe billigere unna i forhold til Microsoft.

Til toppen