Microsoft krever monopolsaken behandlet i høyesterett

Microsoft krever at USAs høyesterett setter ankeinstansens avgjørelse til side og selv tar opp monopolsaken i sin fulle bredde - både fakta, lovanvendelse og straff.

Microsoft krever at USAs høyesterett setter ankeinstansens avgjørelse til side og selv tar opp monopolsaken i sin fulle bredde - både fakta, lovanvendelse og straff.

Ankeinstansens avgjørelse 28. juni i år var todelt. På den ene siden ble kjennelsen om at Microsoft skulle deles i to opphevet, og det ble avgjort at alle straffetiltakene skulle behandles på nytt med en annen dommer enn Thomas Penfield Jackson. På den andre siden ble Jacksons to utredninger om henholdsvis sakens fakta og hvilke lovbrudd Microsoft har gjort seg skyldig i, opprettholdt. Ankeinstansen sa med andre ord at Microsoft er skyldig, men at straffetiltakene må vurderes på nytt.

Microsoft klaget på den delen av ankeinstansens avgjørelse som angikk sakens fakta og lovbruddene. 26. juli avgjorde ankeinstansen enstemmig å avvise denne klagen.

Tirsdag kveld norsk tid leverte Microsoft en formell anmodning til USAs høyesterett om å overta saken. Microsoft krever at høyesterett avviser begge avgjørelsene i ankeinstansen, og selv tar opp til ny behandling både sakens fakta, lovanvendelse og straffetiltak.

Prosedyren i høyesterett krever at den andre parten må levere en skriftlig redegjørelse for sitt syn, før retten kan avgjøre om den vil behandle Microsofts anmodning eller ikke. Justisdepartementet sier det vil komme med en slik redegjørelse så fort som mulig, og at det vil be retten avvise Microsofts anmodning, slik at en ny behandling av straffetiltakene kan skje på den måten ankeinstansen har bestemt.

Juridiske eksperter som uttaler seg til amerikansk presse sier de ikke vil utelukke at høyesterett en gang vil behandle både sakens fakta, lovanvendelse og straffetiltak. Det betraktes likevel som svært usannsynlig at det vil skje i denne omgang. Den allmenne forventningen er at høyesterett avviser Microsofts anmodning, og at en ny dommer på distriktsnivå gjennomfører nye høringer og kommer med en ny kjennelse om straffetiltak, slik ankeinstansen har bestemt.

Ekspertenes allmenne oppfatning er at Microsoft er innforstått med at dette er det sannsynlige forløpet, og at utspillet overfor høyesterett i første omgang tar sikte på å vinne tid slik at det blir så vanskelig som mulig for myndighetene å stanse Windows XP. En rask avgjørelse om straffetiltaken kan åpne for at retten forbyr Microsoft å lansere det nye operativsystemet, ved å vise til at det viderefører ulovligheter som nevnt i kjennelsen om hvilke lover Microsoft har brutt. Myndighetene kan også innlede en egen prosedyre for å stanse Windows XP, men det betraktes som lite sannsynlig at den vil kunne føre fram innen lanseringsdatoen 25. oktober.

Ifølge News.com har Microsoft signalisert overfor PC-leverandører at de kanskje vil kunne selge PC-er med Windows XP forhåndsinstallert så tidlig som 25. september i år. Lykkes Microsoft med dette, vil sannsynligheten for rettslig inngripen mot produktet svekkes ytterligere.

Samtidig med anmodningen til USAs høyesterett, ba Microsoft ankeinstansen om å utsette den fornyede behandlingen av straffetiltakene på distriktsnivå for å unngå at eventuelle forhandlinger i høyesterett pågår samtidig med behandlingen i distriktsretten. Den gjengse oppfatningen er at denne anmodningen vil bli tatt til følge, selv om også den betraktes som ledd i Microsofts forhalingstaktikk.

Til toppen