Mobilbrukere klager på SMS-spam

Forbrukerombudet opplever et som som et problem at forskjellige aktører ikke har fått med seg forbudet mot SMS-spam. De må stadig ut og smekke på fingrene.

- Vi får en del klager. Siden forbudet trådte i kraft i første mars 2001 har vi fått cirka 150 klager, forteller Forbrukerombudets Bente Øverli. De opplever at det er et problem at næringsdrivende ikke kjenner til forbudet nå, nesten ett år etter at loven trådte i kraft. Det ser fremdeles ut til å råde en oppfatning om at det er nok å "vaske" kunderegisteret sitt mot reservasjonsregisteret, noe som ikke er tilfelle. - Vi ser også en tendens mot at det etableres formidlere som bistår næringsdirvende med å sende ut slik reklame. Annonsør kjøper tjenesten hos formidler og forutsetter at samtykke er innhentet ,uten at dette viser seg å være gjort på en tilfredstillende måte. Vi har derfor kontaktet enkelte av disse formidlerne for å orientere om regelverket samt få disse til å endre sine rutiner i samsvar med regelverket. Vi realtitetsbehandler alle klager vi får inn, men ser at det fremdeles er manglende kunnskap hos de næringsdrivende på dette punktet. Vi vil prioritere arbeidet for å få de næringsdrivende til å rette seg etter forbudet i markedsføringsloven også i tiden fremover, sier Øverli.


Flere slike tjenestetilbydere digi.no har vært i kontakt med, understreker at de holder seg til normene, blant annet fordi de vet at det skremmer vekk kunder om en sender ut uten å be om samtykke først.

- De høye responsratene på SMS-spam er kun et midlertidig fenomen, til folk er blitt lei av denne typen markedsføring. Både Internett-annonser og e-postspam hadde høye responsrater til å begynne med, men falt markant etter kort tid. Det samme vil skje med SMS, tror Nicolaj Nielsen i danske Strand Consult.

- Første gang det skjer synes man gjerne det er meget "sjovt" å motta en SMS-spam, men etter å ha prøvd slike likegyldige reklamer et par ganger, blir de garantert meget irriterende for stort sett alle forbrukerne, og vil kun medføre svært liten respons, mener han.

Forbrukerombudet mener det er mer uvitenhet enn kriminell bevissthet som ligger bak bruddene på markedsføringsloven.

- Vi opplever at de næringsdrivende er villig til å endre sine rutiner etter at de er blitt gjort kjent med forbudet. Sakene har så langt derfor blitt avsluttet på grunnlag av frivillig ordning, gjennom at de næringsdrivende har bekreftet overfor oss at de vil sørge for at det innhentes tilstrekkelig klart samtykke forut for at markedsføringen sendes, opplyser Øverli.

Til toppen