Nettpublisister - foren eder!

Det er ikke umulig at en interesseorganisasjon for nettpublikasjoner vil se dagens lys i nærmeste framtid. Planen til statistikkutvalget er at Norske Nettsteders Landsforening (NNL) skal eie og administrere de felles nettmålingene.

En skisse til hvordan en interesseorganisasjon for nettstedene kan organiseres, ble lagt fram på statistikk-allmøtet som fant sted mandag denne uken. Det ble ikke vedtatt noen formell opprettelse av organisasjonen, da det ble vedtatt å ha en høringsrunde på alle aspekter ved statistikkarbeidet før det ble vedtatt noe.

Enkelte av deltakerne i arbeidsgruppen, blant andre Nettavisens Knut Ivar Skeid, har forfattet skissen som i tillegg til organisering og annet, foreslår navnet Norske Nettsteders Landsforening (NNL). Andre navn kunne lett skape forvirring om forkortelsene ble flittig brukt, som Norske Nettsteder (NN), eller Nettstedene (NS)..

Bakgrunnen for å opprette en interesseorganisasjon er i første rekke å ha en måte å finansiere og eie de felles statistikkmålingene man har arbeidet med siden februar i år. Tanken er at en medlemsavgift i organisasjonen vil finansiere statistikken og at organisasjonen vil da eie målingene.

Hovedoppgavene til organisasjonen er å ha ansvar for å etablere og drifte de felles statistikkmålingene man håper skal komme i stand i løpet av nærmeste framtid. I tillegg blir det i skissen til organisasjonens organisering foreslått at NNL skal igangsette arbeid med å utarbeide etiske retningslinjer som skal gjøres gjeldende for medlemmer av organisasjonen. Eventuelt skal rettighetene til arrangementet og prisutdelingen av gull.taggen overtas av NNL.

Foreningen skal søke å etablere seg på Internett på adressen www.nettstedene.no, et domene som ikke er registrert per i dag, etter en sjekk digi.no har gjort hos Primærdata og Uninett.

I skissen er det beskrevet at bedrifter som driver med publisering på Internett kan bli medlemmer i organisasjonen. Disse må slutte seg til et regelverk om nettmålinger i tillegg til selve målingene og betale en kontingent med en fast og en variabel del. Det er tenkt at den variable delen er avhengig av antall sideoppslag nettstedet har.

I forslaget til styresammensetning er det foreslått; én person fra de rene nettpublikasjonene, én fra "NAL-området", én fra etermediene og én fra fagpresse/øvrig presse.

Til toppen