Nord-Norge får midler til telemedisin

Tromsø Telemedicine Laboratory får nå kraftig drahjelp til å drive framtidsrettet forskning på telemedisin.

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) i Tromsø ved Universitetssykehuset Nord-Norge er svært godt fornøyd med kunne lede forskningsdrevet innovasjon framover.

Det er Norges Forskningsråd som har utnevnt Tromsø Telemedicine Laboratory til Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), som på sikt kan bli et internasjonalt ledende teknologisenter.

Universitetssykehuset Nord-Norge er gjennom NST vertsinstitusjon for Tromsø Telemedicine Laboratory. I tillegg er Universitetet i Tromsø, Telenor R&D, IBM R& D i Zürich, Norut IT, DIPS i Bodø, Well Diagnostics i Tromsø, WPR Medical i Arendal, Helse Nord IKT og Norsk helsenett med som partnere.

I konseptet ligger det også avtaler med store internasjonale universitetsmiljø i Munchen, Aalborg, Oregon og Berkeley.

Hovedvedkriteriene for utvelgelse er vitenskapelig kvalitet på et høyt internasjonalt nivå og potensial for innovasjon og verdiskapning.

Senteret vil få en årlig finansiering fra forskningsrådet på 10 millioner kroner i en periode over fem til åtte år.

I tillegg skal NST og samarbeidspartnerne bidra med ressurser i form av kompetanse og økonomiske midler tilsvarende en totalverdi på til sammen 110 millioner kroner fra 2006 til 2014.

Nord-Norge får med dette etablert et sterkt teknologisk miljø, som skal styrke innovasjon gjennom langsiktig telemedisinsk forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljø i inn- og utland.

Resultatene av forskningen fra Tromsø Telemedicine Laboratory skal gi grunnlag for nye bedriftsetableringer og produkter innen helse og IKT med hele verden som marked.

Forskningsaktiviteten ved TTL skal blant annet relateres til hvordan nye intelligente sensorer og personlige terminaler kan tilpasses den stadig voksende gruppen av personer med kroniske lidelser. Disse systemene skal trådløst og usynlig integreres mot databasert beslutningsstøtte, for blant annet å kunne redusere presset på helsetjenesten.

For eldre eller kronisk syke pasienter kan dette gi økt livskvalitet gjennom bedre kontroll og oppfølging av egen sykdom. Gevinster for helsevesenet vil være bedre kvalitet og utnyttelse av knappe ressurser.

NST har rundt 100 ansatte og ble i 2002 utnevnt som det første samarbeidssenter innen telemedisin av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Til toppen