Ny avhandling: - Lovgiverne må revurdere reglene for DVD-import

En tilleggsregel til åndsverksloven ble brukt til å stoppe Akers Mics import av Sone1 DVD-plater. Regelen må revurderes snarest, konkluderer en ny avhandling ved Juridisk Intitutt ved Universitetet i Oslo.

Akers Mic og andre DVD-butikker ble dratt for retten for parallellimport av filmer fra USA. Entusiastene, som vil ha sone 1-filmer på grunn av kvalitetsforskjeller, ekstramateriale og andre fordeler, skrek opp, men videoimportørene vant kampen til slutt.

En fersk juridisk avhandling peker på svakheter ved dagens lovgivning, helt spesifikt Åndsverkslovens §54 første ledd, bokstav E. I avhandlingen "Parallellimport av DVD-filmer -En vurdering i forhold til åndsverkloven § 54 første ledd litra e" skriver Eivind Arntsen følgende:


"Bestemmelsen kom i sin tid inn etter et privat lovforslag (såkalt «dokument 8-forslag») fra arbeiderpartiets representant Trond Jensrud. Bestemmelsen er omstridt. Det har blitt hevdet at forslaget var et resultat av atskillig lobbyvirksomhet, og ordlyden og forarbeidene er blant annet påvirket av de ledende aktørene på den norsk distribusjonssiden."

Etter det digi.no forstår, er regelen omstridt både på Stortinget og i det juridiske miljøet. Justisdepartementet utalte seg kritisk til å ta inn tillegget i 1997, men ble ikke hørt.

- Hovedkonklusjonen er at lovverket, den regelen som brukes i dag er lite anvendbar på denne problemstilingen, og at det er endel forhold ved regelen som gjør at det er stort behov for klargjøring. Det har vært flere forslag om å få den fjernet, flere stortingsrepresentanter har tatt til orde for å fjerne den eller endre den, sier Arntsen til digi.no.

Han mener Stortinget eller Høyesterett må klargjøre hvordan parallellimport-problemet skal bli å løse i forhold til gjeldende rett.

Ett av poengene i avhandlingen vil høres riktig ut i mange entusiasters ører: Hvis forskjellen på sone 1- og sone 2-utgaven av en film er veldig store, så er det kanskje ikke, i juridisk forstand, snakk om samme verk lenger, og dermed faller argumentet om parallellimport bort.

En annen konklusjon er at det i den såkalte holdback-perioden, det vil si før sone 2-utgaven kommer på markedet, ikke kan være snakk om parallellimport, da det ikke eksisterer noe sone 2-verk som kan komme i konflikt med sone 1-importen.

- Når det her gjelder en strafferettsbestemmelse som dette må man, etter mitt syn, være forsiktig med å tolke den til å gjelde en eventuell fremtidig konflikt, sier Arntsen til digi.no.

Akers Mic fikk medhold i namsretten på at det var snakk om spesialimport, da den såkalte Waterboy-saken gikk. Etter å ha blitt anket inn for Borgarting lagmannsrett, ble resultatet endret i videodistributørenes favør. Akers Mic anket deretter til Høyesterett, men saken ble avvist av kjæremålsutvalget på grunn av "prosessuelle mangler", noe Arntsen sier var fordi Akers Mic var teknisk konkurs på gjeldende tidspunkt.

-Jeg kan ikke si meg enig i konklusjonen fra Borgarting Lagmannsrett, sier Arntsen. Lagmansretten har etter mitt skjønn ikke lagt tilstrekkelig vekt på at det her er spørsmål om en straffebestemmelse, og videre kan det syens som om det er lagt for lite vekt på hensynet til forbrukerne, et moment som vektlegges sterkt i forarbeidene til loven.

Arntsen mener også at nyere utgivelser som f.eks Mission to Mars - en film mange entusiaster hevder å vite at sone 2-kopien er laget ut fra en VHS-kassett - viser at problemstillingen om likhet mellom utgavene er høyst aktuell.

- Når det gjelder Mission to Mars, der 16:9-formateringen er sløyfet, pluss at det ikke er full surround-lyd, snakker vi om ganske store forskjeller ved selve videogrammet. Da kan det stilles spørsmålstegn ved om det kan være snakk om parallellimport i det hele tatt, sier han.

Til toppen