Nysjerrighet er formildende omstendighet for hackere

Datasnoker som hacker av nysjerrighet får mindre straff enn andre. Det antyder en dom fra Sandnes Herredsrett.

Fire gutter ble nylig dømt for forskjellig datakriminalitet. Dommen i Sandnes Herredsrett detaljerer deres forbrytelser, som besto av å motta brukernavn/passord, cracking av en passordfil og innbrudd på en server.

Innbruddene skapte endel problemer for selskapet som eier serveren, Vest Internett. Derfor må guttene også betale erstatning til selskapet, for merarbeidet innbruddene medførte.
"Ved straffeutmålingen er det i straffskjerpende retning lagt vekt på at alle de domfelte helt ukritisk har mottatt og brukt passord, brukernavn og passordfil. De domfelte, med unntak av X, har uberettiget trengt seg inn på Vest Internett as sin server og påført selskapet skade, økonomisk tap og uleilighet" står det i dommen.


De fire fikk bøter fra 4.000 til 7.000 kroner, og tre av dem må dele på en erstatningssum på 17.000.

Men dommen viser også at nysjerrighet kan være en formildende omstendighet for hackere, crackere og andre datasnoker.

"I formildende retning er det lagt betydelig vekt på at et av de domfeltes mest fremtredende motiver for handlingene har vært ren faglig nysjerrighet. De har forsøkt å kartlegge innholdet av Vest Internett AS sin passordfil og å avdekke sikkerhetskoder. De har ikke forsøkt å spre den fortrolige informasjonen de avdekket til andre utenforstående eller på andre måter forsøkt å oppnå økonomisk gevinst av de hemmeligheter de avdekket", står det videre.

Retten mener derfor at selv om "allmenpreventive hensyn tilsier at det overfor databrukere klart må markeres hvor grensen går", så er det likevel "ikke påkrevet med streng straff".

Til toppen