Nytt mandat for regjeringens Teknologiråd

Regjeringens Teknologiråd får nytt mandat og nye medlemmer. Det flyttes fra Oslo til Trondheim, og er forlengst drevet fra kirkedepartementet til næringsdepartementet.

Regjeringens Teknologiråd får nytt mandat og nye medlemmer. Det flyttes fra Oslo til Trondheim, og er forlengst drevet fra kirkedepartementet til næringsdepartementet.

Da Teknologirådet ble opprettet i april i fjor, het det at oppgaven skulle være "å vurdere etiske, sosiale, miljømessige og økonomiske sider ved teknologiutviklingen". Det skulle være et uavhengig og rådgivende organ, å målet skulle være "å gi beslutningstakere, offentligheten og berørte aktører innsikt i hvilke konsekvenser teknologi vil ha for samfunnet". Teknologirådet ble plassert under Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF), og daværende statsråd Jon Lilletun la først og fremst vekt på at "Noreg er nå godt rusta til å ivareta den forskingsetiske debatten".

Nåværende nærings- og e-minister Grete Knudsen varslet straks hun tiltrådte at det måtte gjøres noe drastisk med Teknologirådet. 1. juli ble rådet overført til Nærings- og handelsdepartementet. Ifølge en pressemelding hun sendte ut i dag, ble Teknologirådet utstyrt med nye vedtekter ved kongelig resolusjon 17. november, altså nærmere to uker siden.

De nye vedtektene innebærer et nytt mandat. Det skal vies mer oppmerksomhet ("fokus") til teknologiens potensial. Rådet skal "stimulere til debatt om store teknologiutfordringer og holde seg oppdatert på teknologivurderinger og teknisk framsyn. Videre skal rådet ta initiativ til utredninger og debatt om teknologiens konsekvenser og formidle resultatene av sitt arbeid til Stortinget og andre styresmakter".

Sekretariatet skal flyttes fra Oslo til Trondheim. Tiltaket er begrunnet med at forsknings- og utdanningsmiljøer i Trondheim arbeider med liknende problemstillinger, og at en samlokalisering "bør derfor kunne bli gagnleg og inspirerande for båe partar". Det sier kanskje sitt om hvordan Regjeringen oppfatter miljøene i Oslo - og realitetene i IT-Fornebu.

Fra ti ordinære medlemmer utvides rådet til 15 medlemmer, hvorav minst halvparten skal ha naturvitenskapelig og/eller teknologisk bakgrunn. De fem nye medlemmene skal utnevnes "med det første".

Da sentrumsregjeringen i 1998 slo fast at det ville bli opprettet et eget Teknologiråd, ble "lekmannskonferanser" trukket fram som en viktig sak. Siden har denne ideen ligget brakk.

På statsbudsjettet for 2001 er det satt av 6,1 millioner kroner til drift av Teknologirådet og rådets sekretariat.

Til toppen