Oljefondet brukes MOT den norske IT-bransjen

En av årsakene til at det går galt med IT-Norge er at oljefondet investeres i utenlandske konkurrenter, mener Ciscos strategigruppe.

Hele rapporten - Norsk forretningssuksess og verdiskaping i IKT-næringene - kan lastes ned fra det norske nettstedet til Cisco Strategy Group. Den ble presentert i formiddag på et lederseminar i nærvær av næringsminister Ansgar Gabrielsen og Opera-sjef Jon Stephenson von Tetzchner.

Rapporten sammenlikner Norge med fire europeiske land av tilsvarende størrelse og forutsetninger - Danmark, Finland, Irland og Sverige - og den kanadiske provinsen British Columbia som har mange likhetstrekk med Norge.

Analysen legger vekt på fem parametre:

 • etterspørsel etter IKT i hjemmemarkedet
 • den hjemlige IKT-industriens adgang til internasjonale markeder
 • hjemlige IKT-selskapers tilgang til investeringskapital
 • satsing på forskning, utvikling, innovasjon og teknologi
 • generelle rammebetingelser for den hjemlige IKT-industrien

Den viser at norsk økonomi ikke har nådd den IKT-intensiteten som politikerne har siktet mot gjennom mange år, i motsetning til spesielt Finland og Sverige, men også i motsetning til Irland og Danmark.. Den viser også at norsk IKT-næring har trolig minst verdiskapning av alle de seks landene i undersøkelsen. Norge har "satset på arbeidsintensiv tjenesteproduksjon på IT-området (salg og distribusjon, konsulenttjenester, applikasjoner, systemdesign), mens særlig Finland, Sverige og Irland har en avansert, teknologiintensiv produksjonsnæring som leverer IT-programvare, -komponenter og -utstyr til verdensmarkedet," heter det blant annet.

Når det gjelder eksport, pekes det blant annet på at "den samlede eksporten fra IKT-næringene i Norge [er] trolig mindre enn eksportoverskuddet fra de samme næringene i Irland."

Andre funn torpederer typiske norske unnskyldninger:

 • hjemmemarkedets etterspørsel i Norge er på høyde med de andre landene
 • Norge møter ingen spesielle barrierer i tilgangen til internasjonale markeder
 • det er ikke noe i veien med de generelle rammebetingelsene i Norge. Kostnadsnivået i Norge er høyt, men ikke høyere enn i Danmark, der det jevnt over står bedre til med IKT-næringen enn i Norge

Cisco-analysen mener tre faktorer forklarer Norges relative tilbakeliggenhet:

 • Det er satset for lite på forskning, utvikling og innovasjon, både fra offentlig og privat hold. Nivået på statlige bevilgninger er lavere enn i noe annet av de seks landene.
 • Det er ikke bygget tilstrekkelig sterke "clustre" for å samle forskning, innovasjon, forretningstalent og kapital - i motsetning til de øvrige landene - og Norge har heller ikke trukket til seg utenlandske etableringer
 • Svært lite investerings- og risikokapital er tilgjengelig for IKT-næringen i Norge, sammenliknet med de andre landene.

Særlig denne setningen bør mane politikere til ettertanke: "Den betydelige kapitaltilgangen fra oljefondet investeres utenlandsk, og bidrar snarere til IKT-vekst i andre land enn i Norge."

Til toppen