Produktregnskap for NetCom i slutten av året

Post- og Teletilsynet regner med de ikke vil ha klart noe produktregnskap for NetCom før mot slutten av året. Det vil derfor ta tid før tilsynet har godt nok grunnlag for eventuelt å diktere hvilke priser NetCom skal ta på mobilterminert trafikk.

Som en konsekvens av at Post- og Teletilsynet (PT) har vedtatt at NetCom har "sterk markedsstilling" i markedet for samtrafikk på telefoni i Norge, må selskapet beregne kostnadsbaserte priser på trafikk inn i nettet, såkalt mobil-terminert trafikk.

- Vedtaket er en konsekvens av endringer i forskriften som ble vedtatt før jul (som igjen følger av et EØS-direktiv. red.anm.). Av forskriften fremgår det at en aktør som har en sterk markedsstilling (markedsmakt) må legge kostnader til grunn i beregningen av den prisen man tar på trafikk mellom ulike nett, sier avdelingsdirektør Jan Graff i PT, til digi.no.

PT har beregnet at NetCom har en markedsandel på samtrafikk målt i omsetning på 27 prosent (fjerde kvartal 1997), og setter grensen ved 25 prosent. Tilsynet legger vekt på at konklusjonen er basert på en helhetsvurdering av NetComs markedsstilling på det totale markedet for samtrafikk.

Det ligger i vedtaket at PT som regulant må regne seg frem til hvilke kostnader som skal legges til grunn for prisingen.

- Vi har lang erfaring fra Telenor i utarbeidelse av produktregnskap. Den prosessen startet i 1994 og vi har hatt årlige runder med Telenor for å fastsette produktregnskapet, sier Graff.

- Meglingen mellom Telenor og NetCom strandet i slutten av mai. Hvorfor har dere ikke gått inn og diktert noen pris på mobilterminert trafikk?

- Etter tre måneder har PT anledning til å fastsette vilkårene i en samtrafikkavtale. Meglingen kan likevel fortsette i totalt seks måneder. Vi ønsker primært at aktørene selv skal forhandle seg frem til en løsning, så det vi har gjort er å prøve å sparke i gang forhandlingene igjen, og det har virket.

- Du sier at dere har sparket igang forhandlingen. Betyr det at dere har indikert hvor høy termineringsprisen bør være?

- Vi har ikke gitt noe prisintervall, men indikert hvordan vi ville tenkt om vi skulle bli tvunget til å fastsette vilkårene.

- I Storbritannia ser vi at OFTEL (tilsvarer PT) har indikert et prisintervall overfor aktørene. Hvorfor gjør dere ikke det?

- På sikt vil nok også vi kunne gjøre det. For å komme så langt må vi imidlertid utarbeid et produktregnskap i samarbeid med NetCom, og det vil ta noe tid. Vi har vel ikke noe slikt klart før mot slutten av året.

- Det følger av vedtaket at de ulike aktørene kan bli pålagt ulik termineringspris. Vil dere gripe inn dersom forhandlingene ender med lik termineringspris for Telenor og NetCom?

- Prinsipielt kan vi gjøre det, men vi regner med at de to aktøren selv vil finne en løsning.

- Telenor har tidligere argumentert for at de vil kunne ta ulike pris på samtrafikk fra ulike aktører, slik at for eksempel Telenor Mobil kan få bedre vilkår hos Telenor Nett enn det Telia og NetCom oppnår. Hvordan vil det fungere når prisen skal være basert på kostnader og ikke på hvem som er kunde?

- Dersom det kan sannsynliggjøres at en rabatt til en aktør skyldes at man har lavere kostnader på å levere en tjeneste til denne aktøren, så vil det fremdeles være mulig, påpeker Graff.

Til toppen