Revidert EU-strategi mot kyberkriminalitet

EUs justisministere er blitt enige om tiltak for å effektivisere kampen mot lovbrudd på nettet.

Revidert EU-strategi mot kyberkriminalitet

EUs justisministere er blitt enige om tiltak for å effektivisere kampen mot lovbrudd på nettet.

I går vedtok EUs justis- og innenriksministere en revidert strategi for å bekjempe kyberkriminalitet, med flere konkrete og praktiske tiltak på kort og lang sikt.

Vedtaket er lagt ut på ministerrådets nettsider: Council Conclusions on a Concerted Work Strategy and Practical Measures Against Cybercrime (pdf).

Den reviderte strategien retter seg mot flere typer kriminalitet som begås med støtte i elektroniske nettverk, som spredning av barnepornografi, organisering av terrorisme, ID-svindel, ID-tyveri, salgssvindel, finanssvindel og handel i ulovlige varer som narkotika og våpen. Den skal også rette seg mot angrep på selve nettverkene, som tjenestenektangrep og innbrudd.

En rød tråd i den reviderte strategien er å styrke samarbeidet mellom offentlig og privatsektor.

Det legges opp til å innføre standardiserte metoder for å innrapportere lovbrudd og utveksle informasjon, og for å avdekke og hindre kriminell virksomhet. Andre tiltak tar sikte på å utveksle kunnskap mellom alle interesserte parter, og sørge for opplæring av dem som skal bidra til kampen mot kyberkriminalitet. Eksisterende samarbeidsorganer skal styrkes. Vedtaket nevner spesielt en gruppe under Europol, og felles forskningssentre som er etablert av EU-kommisjonen. Det heter videre at man ønsker å forsterke teknisk og internasjonalt samarbeid med land utenfor unionen.

På kort sikt skal følgende gjennomføres:

  • Det skal settes opp en felles europeisk plattform for å rapportere om kriminalitet begått på Internett.
  • Det skal lages en europeisk modell for hvordan politiorganer og private interessenter skal samarbeide.
  • Det skal satses spesielt på «kyberpatruljer».
  • Man skal finne en løsning på utfordringene knyttet til bruken av anonyme kontantkort i mobilnettet og til flytting mellom ulike typer elektroniske nett.

Kyberpatruljer skal bidra til å spore kriminelle over landegrensene og til å gjennomføre felles etterforskning i flere land.

Europol skal få ansvaret for å kryssjekke varsler om ulovlig innhold og andre forhold: EU-kommisjonen har bevilget 300 000 euro til en plattform for dette arbeidet.

På lengre sikt skal dette skje:

  • Det skal opprettes ordninger for å blokkere eller stenge nettsteder som formidler barnepornografi.
  • Der det er i samsvar med nasjonal lovgivning, skal det opprettes ordninger som gir myndigheter fra ett land anledning til å søke i andre lands registre.
  • Man skal finne fram til felles midlertidige definisjoner av ulike former for kriminalitet, med tanke på å bedre den statistiske rapporteringen.

I vedtaket presiseres det at EU-land bør sette opp standardsystemer der operativ og strategisk informasjon kan utveksles mellom politiorganer og privat sektor. Det bør etableres permanente og døgnbemannede kontaktpunkter, og det bør innføres standardiserte skjemaer for henvendelser på tvers av offentlig og privat sektor.

    Les også:

Til toppen