KRONIKK: Digital agenda

Sanner må feste grepet og utøve rollen som IT-minister

Teknologi kan redde velferdsstaten, men vi har ingen tid å miste, mener IBM Norge-sjef Arne Norheim.

KRONIKK: Sanner må feste grepet og utøve rollen som IT-minister
(Bilde: unknown)

Teknologi kan redde velferdsstaten, men vi har ingen tid å miste, mener IBM Norge-sjef Arne Norheim.

  • Debatt

Arne Norheim er adm.dir i IBM Norge.
Det er vanskelig å ikke være enig i regjeringens IT-strategi – Digital agenda – som Jan Tore Sanner la frem på fredag. Spørsmålet er om han og regjeringskollegene vil lykkes med å finne og gjennomføre tiltakene som er nødvendige for at teknologien kan redde velferdsstaten.

Produktivitetsveksten i offentlig sektor må øke om velferdsstaten skal overleve og videreutvikles. Digitalisering og smart bruk av teknologi er det mest kraftfulle verktøyet politikerne har for omstilling i stat og kommune. Nå har regjeringen presentert hvordan den mener verktøyet kan brukes bedre.

Økt satsing på effektivitetsfremmende prosjekter i det offentlige skal, sammen med en næringsvennlig politikk, sikre oss en sterk og effektiv velferdsstat – og en sterk og voksende IKT-næring.

Viktigst for det første er å sikre sentral styring og koordinering av de sektorvise IT-investeringene. Hvordan det i praksis skal skje vil være avgjørende for hvorvidt IT-politikken er vellykket. Intensjonen er god. Nå gjelder det å følge opp i praksis.

Utfordringer

Komplekse, egenutviklede løsninger vanskeliggjør datautveksling på tvers av etater og forvaltningsnivåer og driver utviklings- og vedlikeholdskostnader i været. Offentlig sektors manglende tillit til leverandørindustrien kombinert med et innkjøpsregelverk som fremmer kortsiktige avtaler fremfor partnerskap, reduserer leverandørenes interesse for å investere i innovasjon sammen med det offentlige. Alle disse årsakene har vært beskrevet grundig i en rekke rapporter og er senest oppsummert i produktivitetskommisjonens andre rapport overlevert regjeringen i februar i år.

Med Digital agenda som basis må regjeringen nå vise at den kan endre denne praksisen på alle nivå i forvaltningen.

Festtalenes tid er over

Regjeringen har hatt tre år på seg til å få fart på digitaliseringen av stat og kommune. Oppfatningen i omgivelsene at det har skjedd for lite. Nå har IT-minister Sanner og regjeringen muligheten til å øke tempoet. Nå gjelder det å iverksette effektive tiltak – gå fra festtale til det praktisk arbeid. Det er her suksessen ligger. Og på dette punktet kunne vi ønsket oss mer allerede. Vi har respekt for debatten som skal følge Stortingsmelding 27, men håper at tiltak som vil gi effekt raskt identifiseres og gjennomføres.

Sanner må vise mot til å feste grepet og faktisk utøve rollen som IT-minister. Tiden er inne for flere sentrale beslutninger og obligatoriske løsninger som sikrer standardisering og digital samhandling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Sanner må gis makt og utøve den. Dagens fragmenterte IKT-utvikling står i veien for nødvendig produktivitetsvekst. Det poengteres i Digital agenda, men det er for tidlig å si om Sanner greier å ta grep som bringer forvaltningen nærmere målet.

Savner tydelighet

Regjeringen må gi sitt eget apparat tydelig beskjed om hvilke oppgaver staten skal løse selv og hva som skal løses av markedet. I dag er det en lei tendens til at staten vil gjøre mest mulig selv, også der hvor det eksisterer velprøvde løsninger i et velfungerende marked. Egenutvikling er siste utvei. Det offentlige må tilstrebe å sette sammen ferdigutviklede moduler, istedenfor å lage helt nye løsninger selv.

Fortsatt satsing på komplekse og enorme egenutviklingsprosjekter vil gi nye «skandaler» i form av forsinkelser, kostnadssprekk og mangelfulle leveranser. Selv om Digital agenda legger gode prinsipper til grunn for styring av offentlige IT-prosjekter, savner vi tydelighet om bruk av ferdigutviklede komponenter fremfor egenutvikling.

Vi er ikke bare opptatt av å tjene penger

Til slutt et viktig hjertesukk. Tilbake i Norge etter mange år ute, slår det meg at både politikere, byråkrater og andre offentlige ansatte utviser manglende tillit til private, kommersielle aktørers motiver. Vi er nemlig ikke bare opptatt av å tjene penger. Vi er opptatt av at vår kunnskap, våre løsninger og vår evne til innovasjon er viktige bidrag til å løse de mest krevende utfordringene samfunnet vårt står overfor. Det finnes mange flinke teknologer i staten og mange dyktige IKT-miljøer i etatene.

Men et skikkelig løft i digitaliseringen av det offentlige krever omfattende og langsiktig partnerskap med både lokale og globale teknologiselskap.

Jeg savner at regjeringen tydeliggjør overfor de statlige etatene at fremtidige IT-anskaffelser skal ta utgangspunkt i behovet for langsiktige, innovative samarbeid fremfor dagens tradisjonelle kunde- og leverandørmodell.

Vi har ressursene. Vi er en teknologisk moden befolkning. Vi er kunnskapsrike. Vi er i utgangspunktet omstillingsdyktige. Nå er tiden inne for å gjøre ord og intensjoner til handling.

Til toppen