Skal forske på digitale pasientsystem

Et nytt senter skal forske på hvordan IT-systermer for sykehus kan bli bedre.

Et nytt senter skal forske på hvordan IT-systermer for sykehus kan bli bedre.

Norges forskningsråd gitt Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) i oppdrag å etablere Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP). Senteret ble offisielt åpnet onsdag.

Det er lovet fem millioner kroner per år i fem år til å styrke og utvikle et tverrfaglig forskningsmiljø med kompetanse fra helse, IKT og samfunnsfag. Senteret er administrativt lagt til Det medisinske fakultetet.

Anders Grimsmo er professor ved Institutt for samfunnsmedisin og skal lede det nye senteret som skal gjøre den elektronisk journalføringen av pasienters helse bedre.

- Det å skrive ut en resept fra PC er et kjempearbeid for mange leger, og de velger heller å bruke blokka, sier professor Anders Grimsmo til Universitetsavisa som peker på at allmennleger er flinkere databrukere enn sykehusleger.

Senteret skal kartlegge tilstanden til de elektroniske pasientjournalene på sykehusene anno 2004. Ved senteret er det dessuten laget et eget laboratorium som skal teste ut nye teknologiske måter å dokumentere pasientopplysninger på.

- Vi skal ikke lage noe nytt system, men vi skal skaffe til veie det som er nødvendig for å lage et slikt system, sier Grimsmo.

Senteret disponerer over 400 kvadratmeter i Fischebygget, som ligger ved St. Olavs Hospital. I lokalene finner en samfunnsvitere, medisinere og teknologer - som alle er involvert i arbeidet med elektroniske pasientjournaler. Forskerne er ansatt ved forskjellige institutter ved NTNU, men leies inn for å arbeide ved det nye senteret.

Over 20 doktorgradskandidater er tilknyttet senteret.

Til toppen