Statsbudsjettet: Ingen nye universitetsbygg i 1999

Det akademiske kollegium kan bare glemme håpet om et nytt informatikkbygg neste år.

"Det ligg ikkje framlegg til nye bygg i universitets- og høgskolesektoren i 1999", heter det i budsjettutkastet til Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

Det skal imidlertid bli 950 flere heltidsstudenter, ved at IT-, helsefag- og lærerutdanning får 1450 nye studieplasser, mens "lavere prioriterte utdanninger" mister 500 studieplasser, hvorav halvparten ved universitetene. Her heter det i klartekst: "Ved opprettelse av nye studieplasser er de statlige høgskolene i distriktene prioritert."

Men det som framstår som en økning i forhold til forrige budsjett, er i virkeligheten en videreføring av den økningen som er kommet i løpet av dette året. Det heter blant annet:

"I løpet av 1998 er opptakskapasiteten innenfor IT-utdanninger økt ved å opprette 835 nye studieplasser. 260 av studieplassene er på høgre grads IT-studier og 575 på lavere grad. I tillegg har universitetene og høgskolene omprioritert internt, slik at opptaket til IT-utdanninger har økt utover de studieplassene som er tildelt."

Rådgiver i KUF Rolf Larsen bekrefter overfor digi.no at det er snakk om en samlet økning av antall studieplasser innen IT på rundt 850. Av budsjettets tabell over studieplasser går det fram at den samlede økningen i antall studieplasser er 1046, fordelt med 314 til private høyskoler og 755 til statlige høyskoler - universitetene får 50 færre studenter, og regnefeilen på 2 forklares ikke.

Informasjonsteknologi vil spille en nøkkelrolle i forslaget som refereres slik i pressemeldingen: "styrke desentraliserte studietilbud med 8 millioner kroner". Fjernundervisningstilbud finnes ved alle universitetetene og en del høyskoler. Arbeidet koordineres av Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå (SOFF) som får tildelt rundt 12 millioner kroner "til både utvikling av fjernundervisningstiltak i høgre utdanning og til styrets og sekretariatets arbeid". I 1998 fikk sekretariatet og styret i SOFF 3,4 millioner kroner, mens 8,5 millioner gikk til fjernundervisningsprosjekter ved universiteter og høyskoler. Det virker som den påståtte økningen på 8 millioner kroner i realiteten er en omdisponering - ellers ville det vært snakk om en fordobling - men ingen i KUF kan bekrefte dette i skrivende stund.

For å stimulere universiteter og høgskoler til å gå nye veier, er det et interessant forslag om å innføre egenandeler for studium inntil et og et halvt år, det vil si 30 vekttall.

Motivet her er "å legge bedre til rette for å utvikle tilbud for andre målgrupper enn vanlige heltidsstudenter". Hittil har bare halvårsstudier (10 vekttall) kvalifisert til egenandel.

Heldigvis understrekes det i budsjettutkastet: "... forutsetning at utvidet adgang til å ta egenandel ikke må undergrave prinsippet om at høgre utdanning normalt skal finansieres innenfor institusjonenes budsjettrammer."

Til toppen