Telelov på kollisjonskurs med EU, mener dataforeningen

Forslaget til Lov om elektronisk kommunikasjon (Teleloven) strider mot EU-direktiver, og vil skape problemer overfor EU, fastslår Den Norske Dataforening i sin høringsuttalelse til loven.

Den Norske Dataforening er sterkt kritisk til den nye loven om elektronisk kommunikasjon. - Lovforslaget er på kollisjonskurs med EUs direktiver, sier foreningens telepolitiske talsmann, Jostein Torp.

Les mer om forslaget til ny telelov:


Den nye loven skal erstatte dagens telelov. Den såkalte "Direktivpakken" fra EU på dette feltet er laget som en konsekvens av at sektorene telekommunikasjon, media og informasjonsteknikk konvergerer. Målet er å skape et felles regelverk som dekker alle typer overføringsnett og overføringstjenester. Norge er forpliktet til å følge EUs direktiver på dette feltet, men Dataforeningen finner mange eksempler hvor lovverket ikke følger direktivene.


- Vi har funnet en rekke punkter hvor det er dårlig samsvar mellom lovforslaget og direktivene. Et bedre samsvar vil gi en mer tydelig og bedre lov og vi vil unngå en del konflikter som lett kan oppstå mellom norsk lovgivning og EUs regelverk, sier Jostein Torp i en pressmelding.

Et av de viktigste avvikene er selve formålet med loven. I lovforslaget er formuleringen fra nåværende lovverk benyttet, nemlig at loven skal bidra til å sikre brukerne gode, billige og fremtidsrettede tjenester på området for elektronisk kommunikasjon.

Direktivenes målsetting er imidlertid først og fremst knyttet til å oppnå effektiv konkurranse. Dataforeningen mener at dette må fremgå klart av formålet med lov om elektronisk kommunikasjon.

- Etter å ha hatt et avmonopolisert marked i snart fem år, konstaterer Dataforeningen at det er svært beskjeden telekonkurranse. Dette til tross for at stortingsdokumenter og forskrifter fremholder konkurranse som et viktig virkemiddel for å nå de telepolitiske målene. Vi må derfor konstatere at gjeldende reguleringer ikke har fungert, sier Torp.

Dataforeningen mener at det er viktig å se hele verdikjeden for produksjon og leveranse av teletjenester i sammenheng. Ved å se på enkelte deler av verdikjedene isolert, vil det nesten være umulig å legge forholdene til rette for aktører som ønsker å etablere seg i markedet.

Så lenge vi har dominerende aktører (Telenor og NetCom), er det helt nødvendig å foreta en regulering av disse som legger til rette for at andre aktører kan slippe inn i markedet på forskjellige nivåer i verdikjeden.

Dataforeningen mener derfor at sektorreguleringen må opprettholdes inntil vi har en vel fungerende konkurranse i telesektoren uten dominerende aktører.

Foretas det ikke en slik regulering, vil vi neppe få det telemarkedet vi ønsker. Da vil det eneste alternativet være en streng prisregulering av Telenor og NetCom dersom de telepolitiske målene skal kunne nås.

- Vi oppfordrer våre myndigheter til å endre lovforslaget slik at konkurranse i telesektoren blir et tydelig mål. Samtidig bør avvikene fra EU-direktivene rettes opp så vi kan få et lovverk på linje med EU.

Høringsfristen til Samferdselsdepartementets forslag til ny telelov går ut 19. september.

Til toppen