Teleloven blir Ekomloven

I dag presenterer samferdselsminister Torild Skogsholm Ekomloven - den nye loven om elektronisk kommunikasjon som skal erstatte dagen telelov.

- Teknologi- og markedsutviklingen gjør det nødvendig å oppdatere og omarbeide den norske reguleringen for telesektoren og sørge for at den dekker hele området for elektronisk kommunikasjon, sier Skogsholm.

Fredag legger regjeringen fram forslaget til ny lov om elektronisk kommunikasjon, den såkalte Ekomloven som er bedre tilpasset en utvikling med en mer integrert IKT-sektor der IT, kringkastings- og teletjenester smelter sammen.

- Den nye loven for elektronisk kommunikasjon vil være et bedre styringsredskap for å ivareta de telepolitiske målene og målene i regjeringens eNorge-plan. Samtidig vil loven gi myndighetene mer fleksible virkemidler til å styrke konkurransen enn det vi har innenfor dagens regelverk, sier samferdselsministeren og legger til at et sentralt virkemiddel i det nye regelverket er å legge til rette for en bærekraftig konkurranse, det vil si at det etableres markeder som etter hvert kan klare seg uten spesiell sektorregulering.

- Bærekraftig og virksom konkurranse er det viktigste virkemidlet for å sikre god utnyttelse av samfunnets ressurser og vil føre til høyere verdiskaping innenfor området for elektroniske kommunikasjonstjenester, sier Skogsholm.

Men også den nye Ekomloven vil - i likeht med den utgående Teleloven - sikre leveringspliktige tjenester som tilgang til offentlig telefonitjeneste over hele landet, offentlige telefonautomater, katalog- og opplysningstjeneste og særlige tjenester for funksjonshemmede.

Leveringsplikten og spesielle samfunnspålagte oppgaver som i dag er nedfelt i Telenors konsesjon skal i stedet videreføres gjennom avtaler mellom myndighetene og markedsaktørene, eventuelt gjennom pålegg.

Gjennom forslaget til ny lov og tilhørende forskrifter legges det opp til at regelverket for elektronisk kommunikasjon i Norge harmoniseres med tilsvarende regelverk i EU. Dette vil blant annet sikre like konkurransevilkår for utenlandske og norske konkurrenter i de europeiske telemarkedene. Det tas sikte på at det nye regelverket vil tre i kraft 25. juli 2003, samtidig med at det trer i kraft i hele EU.

Du finner hele forslaget til Ekomlov på denne Odin-siden.

Til toppen