Telenor-tallene

Dette er de tørre Telenor-tall for 1996, slik konsernet selv presenterte dem i sin pressekonferanse tirsdag. digi:tele understreker at årsregnskapet er foreløpig.

Dette er de tørre Telenor-tall for 1996, slik konsernet selv presenterte dem i sin pressekonferanse tirsdag. digi:tele understreker at årsregnskapet er foreløpig.

Telenorkonsernet hadde en omsetning i 1996 på 22,1 milliarder kroner. Dette er en økning på 11,3 prosent, eller 2,22 milliarder kroner i forhold til 1995. Resultatet før skatt for 1996 utgjorde 2,35 milliarder kroner, som er omlag 250 millioner kroner høyere enn året før.

Økningen i Telenor-konsernets omsetning er i hovedsak en følge av netto vekst i nettbaserte tjenester, økt omsetning i annonsemarkedet, økt salg av leveringstjenester samt tilgang på ny virksomhet.

- Det er to elementer som sikrer veksten i resultatet, sier konserndirektør økonomi/finans Jon Fredrik Baksaas. Både den økte omsetningen og resultatene av omstrukturering og effektivisering internt i Telenor bidrar i riktig retning. Den kraftige veksten i antall GSM-abonnenter i 1996 medførte kostnader til provisjon og markedsstøtte på i overkant av 800 millioner kroner. Resultatet er forøvrig belastet med 165 millioner kroner i forbindelse med forlengelse av morselskapets tilbud om førtidspensjon. Sett i lys av dette, er et resultat før skatt på 2,35 milliarder kroner og en opprettholdt resultatmargin på 10,6 prosent tilfredsstillende, sier konserndirektør Baksaas.

Resultatet før skatt ga en avkastning på sysselsatt kapital på 15 prosent sammenliknet med 14,9 prosent i 1995. Egenkapitalrentabiliteten var 17,9 prosent i forhold til 18,5 prosent i 1995.

Ved utgangen av 1996 var sum eiendeler 29,8 milliarder kroner.Samlet rentebærende gjeld var 5,8 milliarder kroner. Egenkapitalandelen utgjorde 48,6 prosent, som tilsvarer en egenkapital på 14,5 milliarder kroner. Egenkapitalen ble økt med to milliarder kroner den 27. juni 1996.

Telenor-konsernets samlede investeringer beløper seg i 1996 til 5,5 milliarder kroner. Dette er omlag én milliard kroner mer enn året før. Økningen kan i hovedsak henføres til intensivert nettutbygging, økt satsing i utlandet og oppkjøp av ny virksomhet. Ved utgangen av 1996 var 91 prosent av telelinjene i Norge digitale.

Det ble i 1996 utført 17.773 årsverk i Telenor-konsernet. Dette er 367 flere enn i 1995. Telenors apparat for omstrukturering, TNM, er ved inngangen til 1997 avviklet i sin opprinnelige form, etter fire års aktivitet. Totalt har 1957 personer gått av med førtidspensjon i perioden 1993-1996. Telenors servicenivå er gjennomgående opprettholdt i året som gikk.

Telenor Bedrift har gjennom sine oppkjøp i 1996 styrket sin posisjon som leverandør av helhetlige informasjonsteknologiske løsninger. Markedssituasjonen for Telenor Bedrift er preget av at aktørene gjennom nye allianser utvider sitt produktspekter. Margin- og prispresset på utstyrssiden fortsetter.

Mobiltelefonimarkedet viser betydelig vekst. Tilveksten skjer i GSM-nettet. I 1996 har Telenor Mobil økt antall GSM-abonnenter med omlag 282.000 til vel 533.000 GSM-abonnenter. Videre har telenor Mobil fra 1. november 1996 som følge av endringer i rammebetingelsene for internasjonal mombiltelefoni, satt ned prisene på trafikk til utlandet med opptil 50 prosent. For innenlands mobiltrafikk ble prisene redusert med gjennomsnittlig 20 prosent fra 1. januar 1997. Etter dette er Telenors pristilbud for såvel mobiltelefoni som for annen telekommunikasjon, blant de gunstigste i Europa.

Telenors internasjonale virksomhet er i god vekst. Både nye og etablerte aktiviteter innenfor GSM-området, som Pannon GSM og North West GSM, har hatt en positiv utvikling i 1996. Telenor International har videre styrket sin posisjon når det gjelder distribusjon av TV-signaler via satellitt til Norden på "1 grad vest".

Internettmarkedet er i en rivende utvikling. Telenor stadfester sin stilling som den ledende aktør i markedet og har nå 110.000 abonnenter gjennom datterselskapet Telenor Nextel. Innenfor distribusjon av TV-signaler for satellitt har netto tilgang på CTV-kunder i 1996, det vil si kunder med kort for mottak av TV-signaler fra satellitt, vært omlag 100.000. CTV er nå ledende i Norden med 223.000 kunder.

FORRETNINGSOMRÅDER OMSETNING
(mill. NOK)
RESULTAT FØR SKATT
(mill. NOK)
Telenor Bedrift 9.970 310
Telenor International 2.985 475
Telenor Plus 2.315 170
Telenor Mobil 3.975 5
Telenor Privat 7.150 445
Telenor Nett 6.820 715
Telenor RNT 7.945 375
Øvrige områder 2.590 -119
Elimineringer -21.650 -25
Telenor Konsern 22.100 2.351
INVESTERINGER 1996 (mill. NOK) 1995 (mill. NOK)
Telenor Bedrift 700 357
Telenor International 1.140 708
Telenor Plus 480 255
Telenor Mobil 860 960
Telenor Nett 1.700 1.119
Øvrige områder 620 1.156
Telenor Konsern 5.500* 4.555*
* Herav

  • - investeringer i Norge:
  • - investeringer i utlandet:
4.250
1.250
3.507
700
Til toppen