Uenig i Hoffs kritikk

Jostein Torp i Den norske Dataforening (DND) deler ikke Per Morten Hoffs kritikk av uttalelser fra Per Sanderud i Samferdselsdepartementet. Han mener uttalelsene må bero på en misforståelse.

Jostein Torp i Den norske Dataforening (DND) deler ikke Per Morten Hoffs kritikk av uttalelser fra Per Sanderud i Samferdselsdepartementet. Han mener uttalelsene må bero på en misforståelse.

Per Sanderud har tidligere i digi:tele uttalt at nyinvesteringer på telesiden for posisjonering fram til 1998 er forbudt. Per Morten Hoff, generalsekretær i Kontor og Datateknisk Landsforening, reagerte kraftig på dette utspillet. Han mente dette måtte være i strid med blant annet EU-bestemmelser.

Jostein Torp i Den norske Dataforening er ikke like rask med å reagere:

- Stm. 70 sier at markedsaktører nå får et signal om å foreta nødvendige investeringer og oppjusteringer av infrastrukturen. Derfor er et forbud mot nyinvesteringer helt klart i strid med Stortingsmeldingen. Det må imidlertid være klart at de som kan investere idag er virksomheter som allerede har adgang til føringsveier. Dette vil blant annet gjelde energiverk, vann- og kloakketater i kommuner og kabel-TV operatører. Konsesjon for andre til å kreve føringsveier vil ikke bli gitt før i 1998, sier Torp, og fortsetter:

- Imidlertid er det kun Telenor som har tillatelse til å bygge ut nett for utleie av samband, frem til 1. januar 1998. Endringen som skjer i dag, gjelder uteleie av kapasitet i eksisterende infrastruktur. I tillegg er det nå tillatt å leie ut tilfeldig overkapasitet i nett som bygges til andre formål. Jeg får det derimot ikke til å rime at Per Sanderud har gitt et generelt forbud for andre enn Telenor til å bygge ut infrastruktur sålenge det skjer innenfor de begrensninger som er omtalt over, sierTorp til digi:tele.

I forslaget til Forskrift om alternative telekommunikasjonsnett gis det en generell tillatelse for tjenesteleverandører å anlegge alternative telenett for å levere ikke konsesjonsbelagte tjenester. Siden det idag bare er noen få aktører som kan kreve føringsveier, vil det være naturlig for tjenesteleverandører å samarbeide med disse for å anlegge nødvendige nett. - Det må imidlertid skje uten at dette fremstår som leie av samband, sier Torp.

Torp forteller også at DND i sitt svar på høringsutkastet til forskrift om alternative telenett stort sett er positiv til de foreslåtte liberaliseringstiltakene. DND oppfordrer allikevel myndighetene til å være liberale i sine tolkninger av hva som er "tilfeldig overkapasitet".

På NORTIB-konferansen, som har pågått i Hamar denne uken, holdt Per Sanderud et foredrag hvor han blant annet kommenterte Forskrift om alternative telekommunikasjonsnett. Han mente at registreringsplikten for anlegg og bruk av alternative telenett ville gå ut på å fylle ut et enkelt skjema og sende det inn til Statens Teleforvaltning. Hvis man da ikke hører noe fra teleforvaltningen i løpet av
14 dager, er det bare å sette i gang. - Det er viktig å få fram i pressen at Sanderud har sagt dette. Bordet fanger, mener Torp.

Jostein Torp jobber til daglig i Telesafe AS.

Til toppen