Ullen e-minister om IT-moms

Nærings- og handelsstatsråd Grete Knudsen var svært lite klargjørende i sine svar da Høyres Per Kristian Foss under Stortingets spørretime onsdag ba om en redegjørelse for forskjellsbehandlingen norsk IT-næring opplever i forbindelse med innføring av moms.

Stoltenberg-regjeringens momsforslag innebærer vesentlige endringer av den avgiftsrettslige situasjonen innenfor IT-sektoren. Etter forslaget vil hovedregelen være at det skal betales merverdiavgift på 23 prosent ved all omsetning av varer og tjenester.

- Hva er begrunnelsen for at Regjeringen mener det er nødvendig å innføre en momsreform som diskriminerer norsk programvare i forhold til kjøp av utenlandsk programvare, spurte Foss, og fikk følgende svar fra 'e-minsteren':

- Det å innføre moms på de nye områdene, når man ser at også de tradisjonelle industriene avtar, er en reform og et forslag som også ble bebudet fra den forrige regjeringen, og som vi bebudet ved tiltredelsen, og som vi gjentok i revidert nasjonalbudsjett. Det er helt klart at det vil ramme en rekke områder som tidligere ikke har hatt moms, men på andre områder vil vi komme helt på linje med våre naboland.

Dette fikk Per Kristian Foss til å replisere at han slett ikke spurte om hvorfor Bondevik-regjeringen hadde planer om noe av det samme.

- Jeg spurte om hvorfor denne regjeringen vil innføre noe som karakteriseres på følgende måte: Utenlandsk programvare blir ikke belastet med merverdiavgift, mens norsk programvare blir det. Jeg siterer en representant for bransjen, som sier følgende: "Dette betyr i praksis at alle som ikke fører momsregnskap vil kunne spare store summer på å anskaffe programvare fra utlandet. Det gjelder blant annet banker, privatpersoner og offentlig sektor inkludert sykehus og skoler". Hva er årsaken til at IT-ministeren synes at dette er en fornuftig ordning for å styrke norsk IT-industri? Jeg spør ikke om Bondevik-regjeringens synspunkter, gjentok Foss.

Men heller ikke i andre runde begrunnet statsråd Knudsen sitt svar. Hun gjorde i stedet et poeng ut av at ingen enkeltnæring, heller ikke IT-bransjen, kan regne med å slippe unna når det gjelder å støtte opp om landets velferdsoppgaver:

- Regjeringen har lagt fram et generelt forslag når det gjelder moms, men har gjort unntak på noen få områder, deriblant reiselivet, og har da ut fra en total vurdering kommet til at vi også trenger inntekter for å sikre en del viktige velferdsoppgaver. Det må alle delta i, også den nye IT-bransjen, sa Knudsen.

Etter det digitoday får opplyst, innebærer regjeringens momsforslag blant annet at det skal betales moms både ved salg og utleie av standardprogramvare og spesialtilpasset programvare, noe som er helt nytt. Videre skal ikke digitale produkter anses som vare, men som tjeneste i merverdiavgiftslovens forstand.

Regjeringen velger imidlertid å ikke utdype hva som legges i uttrykket "digitale produkter", noe blant andre revisjonsfirmaet Ernst & Young undrer seg over. Et av usikkerhetsmomentene er om det for eksempel skal svares investeringsavgift ved anskaffelse standard programvare over Internett, kommenterer revisjonsfirmaet i sitt siste nyhetsbrev.

Regjerningen foreslår også at det skal betales moms for alle former for konsulentbistand, web-design, web-hosting og så videre. Det vil kunne bety at offentlig sektor, banker, forsikringsselskaper osv. i større grad enn i dag vil velge å ansette egne IT-folk i stedet for å kjøpe IT-tjenester, ganske enkelt fordi arbeid som utføres ved egne ansatte ikke vil utløse noen avgiftsbelastning.

Samtidig er det et poeng at import av tjenester ikke er momsbelagt. En utenlandsk IT-leverandør vil altså kunne selge sine tjenester til norske kunder uten at de får noe momskrav rettet mot seg. Dermed vil utenlandske tjenestetilbydere få en betydelig konkurransefordel ved omsetning til kjøpere uten fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Lovendringene foreslås å tre i kraft 1. juli 2001. Det er ikke lagt opp til noen overgangsordninger, hvilket blant annet innebærer at det ikke vil bli adgang til å fradragsføre inngående merverdiavgift på varer og tjenester som er anskaffet før dette tidspunkt.

Ellers rapporteres det fra Stortinget at siste spørretimen forløp uten forsterket koma-debatt, eller 'kåma' som det heter i FrP-kretser...

Til toppen