Visma imponerer

Unormalt godt salg i Visma Business Norge medførte et driftsresultat på 10 millioner kroner i Visma tredje kvartal. I samme kvartal har selskapet sølt bort 1,6 millioner av eiernes penger på investeringer i aksjefond.

Omsetningen i Visma ble på 69,5 millioner kroner i tredje kvartal, noe som gav et driftsresultat på hele 10,1 millioner kroner.

Business drar lasset,

Omsetningen fordelte seg med 34,8 millioner i Marinedivisjonen, 8,2 millioner kroner i Logistics-divisjonen, 23,9 millioner kroner i i Visma Business Norge og 3,5 millioner kroner i Visma Business i Sverige.

I Sverige ser det nå ut til at de største problemene er ryddet av veien. Selv om omsetningen har falt kraftig de siste kvartalene er driften nå lønnsom.

Administrerende direktør Bengt Svangård i Visma Business AB mener utviklingen i Sverige nå er snudd. Selskapet fokuserer på å bygge opp forhandlerapparatet og sikter seg inn på bedrifter med mellom 10 og 500 ansatte. Her er hovedkonkurrentene i Sverige de to selskapene Jeeves og Navision.

For andre halvår under ett forventer Svangård at driften i Visma Business i Sverige vil gå i balanse. For 1999 venter han et positivt driftsresultat.

Driftsresultatet i tredje kvartal drives først og fremst av Visma Business i Norge med et driftsresultat i kvartalet på 7,3 millioner kroner, mens Marinedivisjonen hadde et driftsresultat på 2,7 millioner kroner.

men lavere kostnader hjelper også

Det gode driftsresultatet er ikke bare en konsekvens av høyere omsetning enn ventet, men også av et lavere kostnadsnivå enn i tidligere kvartaler. De lave kostnadene forklares med et lavere aktivitetsnivå i sommer.

Totale driftskostnader så langt i år er 202 millioner kroner, hvorav 60,3 millioner kroner i tredje kvartal. Det er imidlertid lønns- og personalkostnadene som har trukket ned kostnadene i tredje kvartal fra tidligere i år. Noe av dette skyldes at antallet ansatte har gått ned fra over 320 ansatte i snitt i første halvår til 303 ansatte ved utgangen av tredje kvartal.

Det er ikke planlagt noen netto økning i antall ansatte ut året. Imidlertid skal det ansettes en ny ledelse i marinedivisjonen, hvor Øystein Moan selv har sitte med ledelsen til nå.

Omsetningen i Visma forventes å bli noe høyere i fjerde kvartal enn i tredje kvartal, men kostnadene vil også øke, primært på grunn av økt markedsføring. Driftsresultatet i fjerde kvartal forventes å bli på linje med resultatet i tredje kvartal.

Ikke fornøyd med fordringene

Under en presentasjon onsdag morgen la adm. dir. Øystein Moan vekt på at selv om kundefordringene er betydelig lavere etter tredje kvartal, mener han fordringene fremdeles er for store i forhold til omsetningen. Ved utgangen av kvartalet hadde Visma utestående fordringer på 58 millioner kroner.

Selskapet har nå som et mål å redusere disse fordringene med 15 millioner kroner.

Driftsresultatet for tredje kvartal er belastet med bokført tap på fordringer på 3,3 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at det tas løpende avsetninger på fordringer som har mer enn 180 dager til forfall ved faktureringstidspunktet.

I balansen forøvrig finner vi nå 10 millioner kroner investert i et aksjefond som forvaltes av Gjensidige. Dette er bokført som likvide midler. I andre kvartal investerte selskapet 20 millioner kroner på denne måten, hvorav 10 millioner kroner i et fond forvaltet av Storebrand. Denne investeringen har Visma terminert med et bokført tap på omtrent 1,6 millioner kroner.

Øystein Moan sier til digi.no at selskapet ikke ser det som sin oppgave å spekulere i aksjemarkedet med aksjonærenes penger, men at man hadde såpass stor overskudds-likviditet i andre kvartal at man mente at dette burde spres på ulike typer investeringer da bankene ikke tilbød renter av noen interessant størrelse.

Tidsperspektivet ved investeringstidspunktet var i utgangspunktet ett år.

Moan sier nå at tidsperspektivet på dagens aksje-investeringer er to til tre år, men selskapet har likevel valgt å føre investeringen som kortsiktige likvide midler.

I tredje kvartal er posten "andre kortsiktige fordringer" økt med 6,5 millioner kroner. Dette er i all hovedsak forhåndsbetalt husleie for fjerde kvartal.

Visma har etter tredje kvartal en egenkapitalgrad på 61 prosent.

Til toppen