De fleste har ingen plan for digital postkasse

Sentrale aktører har ikke gitt lyd fra seg.

De fleste har ingen plan for digital postkasse
To av tre statlige virksomheter leverte ikke en plan for innføring av digital postkasse innen fristen, ifølge en oversikt fra Difi. Bilde: Colourbox

Da fristen gikk ut første juli, hadde et flertall alle statlige virksomheter ikke levert en plan for hvordan de skal innføre Sikker digital postkasse (SDP).

SDP leveres av Digipost og E-boks er en avgjørende del av digitaliseringen av offentlig sektor, der det meste av dialog og tjenester skal skje over nettet.

Les også: Gevinsten ryker for digital postkasse

Flertallet røk

En oversikt som digi.no har fått tilgang til viser at 106 av 158 virksomheter ikke har fulgt pålegget om å levere sin fremdriftsplan.

Flere av dem har mye kontakt med privatpersoner og vil dermed kunne ha mye å hente på digital dialog med publikum, som universiteter og høyskoler, Politiet og Norsk pasientskadeerstatning.

Planen er at alle skal over på SDP første kvartal neste år.

Les også:  – Kunne sluppet dobbeltarbeid

Utsatt

Det kan se ut som at mange føler at tiden har vært knapp.

Hele 62 virksomheter har bedt om utsatt frist for å skru sammen en plan for SDP.

Listen inneholder flere store aktører, som Politiet, Tollvesenet og en rekke universiteter og høyskoler.

Du kan se den fullstendige oversikten nederst.

Les gjerne: Slik skal ekspertene stoppe IT-tabbene

Ikke en lyd

En rekke etater har over hodet ikke gitt lyd fra seg.

Totalt er det snakk om 14 virksomheter:

 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Enova
 • Folkehelseinstituttet
 • Helsedirektoratet
 • Innovasjon Norge
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • NOKUT
 • NRK
 • Pasientskadenemnda
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Statens helsepersonellnemnd
 • Statens Strålevern
 • Statskog

Les også: Her er offentlige IT-prosjekter som funker

Små ressurser

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er blant dem ikke har klart fristen.

Forklaringen ligger i tid og bemanning, ifølge avdelingsdirektør for administrasjon Odd Bertil Solheim:

– Jeg kan bekrefte at vi ikke har rukket å ferdigstille planen før sommeren på grunn av en krevende ressurssituasjon. Arbeidet pågår og er planlagt sluttført i løpet av september 2015, sier han i en kommentar til digi.no.

I digi.nos arbeid med denne saken har det kommet frem eksempler på at virksomheter er plassert i feil kategori, slik at bildet kan være noe skjevt.

For eksempel skal Norsk Pasientskadeerstatning ha brutt fristen, mens fasiten er at etaten allerede er i gang med SDP. Det samme gjelder Nav.

Og etter at artikkelen ble publisert første gang, melder Fiskeridirektoratet og Direktoratet for økonomistyring at man sendte sine planer innen fristen uten å havne på "rett liste".

Les også: E-boks klar på overtid

Andre planer

Et knippe på 22 virksomheter har andre postkasse-løsninger eller har planlagt ikke å benytte seg av SDP av andre grunner.

I tillegg venter 17 enheter på en mulighet for å koble SDP-løsningen med Altinn. Blant dem er Skatteetaten og Altinn-eier Brønnøysundregistrene.

Difi er bedt om å svare på flere spørsmål i denne saken, og den kommer til å bli fulgt opp

Så du denne? Hvorfor vil ikke flere benytte selvbetjening på nettet?

Her er oversikten

Dette er Difis egen oversikt over de som har fulgt med i timen og de som ikke har klart å holde fristen.

(Den er imidlertid ikke helt korrekt, som tidligere nevnt.)

Disse har ikke levert en plan:

Direktoratet for økonomistyring, Felles Studentsystem, Norsk Kulturråd, Pensjonstrygden for sjømenn, Lånekassen, Direktoratet for nødkommunikasjon, Finansdepartementet, Finanstilsynet, Forbrukerombudet, Nasjonalbiblioteket, Språkrådet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Likestillings- og diskrimineringsnemnda, Petroleumstilsynet, Konkurransetilsynet, Medietilsynet, Forsvarets forskningsinstitutt, Norges geografiske oppmåling, Justervesenet, Fiskeridirektoratet, NVE, Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Patentstyret, Sjøfartsdirektoratet, Lotteri- og stiftelsestilsynet, universiteter og høyskoler, 18 fylkesmenn, NAV, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Luftfartstilsynet, Politiet, Spesialenheten for politisaker, Tollvesenet, Riksadvokaten, Samisk høgskole, Statens legemiddelverk, Utlendingsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, NRK, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, NOKUT, Direktoratet for byggkvalitet, Norsk Pasientskadeerstatning, Statskog, VOX, Enova, Statens Strålevern, Sekretariatet for konfliktrådene, Statens helsepersonellnemd, Pasientskadenemda, Post- og teletilsynet, Barneombudet, Statens havarikommisjon for transport, Forsvarsbygg.

 

Disse har levert:

Arbeidstilsynet, Arkivverket, Datatilsynet, Difi, Domstolsadministrasjonen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Departementenes servicesenter, Forbrukerrådet, Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Pasientreiser ANS, Husleietvistutvalget, Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, Jernbaneverket, Kartverket, Kontoret for voldsoffererstatning, Kreftregisteret, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, NTNU, Riksantikvaren, Sekretariatet for Markedsrådet for forbrukertvistutvalget, Statistisk sentralbyrå, Statens helsetilsyn, Statens Jernbanetilsyn, Statens Pensjonskasse, Statens Vegvesen, Sysselmannen på Svalbard, Universitetet i Oslo, Utdanningsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Statens Innkrevingssentral, Husbanken, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet, Mattilsynet, Forsvarets arkivtjeneste, Arbeidstilsynet, Jernbanetilsynet, Statens Sivilrettsforvaltning, Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 

Hvis du jobber i en av disse virksomhetene og har synspunkter på fremdrift, tidsfrister og utfordringer e.l., så ta gjerne kontakt med redaksjonen.

Les gjerne: Regjeringen truer med å stoppe IT-millioner til kommunene