– Flytt oppgaver fra Difi til Altinn

Klare krav fra Abelia-sjefen.

– Flytt oppgaver fra Difi til Altinn
Abelia-sjef Håkon Haugli mener konfliikten kan dempes ved å gi Altinn ansvar for flere oppgaver som ligger hos Difi i dag. Bilde: Eirik Helland Urke

Nå kaster næringslivet seg inn i konflikten mellom IT-direktoratet Difi og Altinn.

NHO-organisasjonen Abelia ber eierdepartementene rydde opp i det dårlige samarbeidet, og direktør Håkon Haugli har konkrete forslag om å frata Difi oppgaver.

Les også: IT-direktoratet vil ha mer makt

Svekker IT-jobben

Haugli mener saken kan få ytterligere konsekvenser for digitaliseringen av offentlig sektor, som fra før har store utfordringer.

Han peker på at Norge ikke lenger er i tet, men ligger midt på treet av landene i Europa på eGovernment-statistikken. Og at kun en tredel av alle tjenester er digitalisert, ifølge stortingsmeldingen Digital Agenda for Norge.

– Et tilbakeblikk viser dessuten at vi ikke er i nærheten av å oppnå de ønskede resultatene i de store statlige IKT-prosjektene. Snarere har "offentlige IT-skandaler" blitt synliggjort i mediene, i tillegg til at effektiviseringsgevinster fra IKT-prosjekter i liten grad blir realisert, skriver Abelia-direktøren i en høringsuttalelse til evalueringen av Difi.

Kjøpmann uten makt

Mye av forklaringen er at IT-direktoratet ikke lykkes i rollene som hverken strategisk rådgiver eller pådriver for samordning på tvers.

– Spissformulert har Difi utviklet seg til å bli en assortert landhandel med et vell av store og små oppgaver, men uten reell makt, legitimitet, gjennomføringskraft eller tilstrekkelig bred og dyp kompetanse. Direktoratet har både blitt tildelt og tiltatt seg oppgaver i nær konkurranse med privat næringsliv, mener Haugli.

Mer til Altinn

Abelia-sjefen gjør mer enn å klage og kommer med konkrete forslag til hvordan man kan få ryddet opp:

Difi må få mindre å gjøre, mens Altinn må få flere oppgaver.

Her støtter Haugli seg til Agenda Kaupang-rapporten, som mener at en alternativ løsning er at Difi tenker mer strategi og mindre drift. Oppgaver knyttet til felles digitale tjenester og kommunikasjon med innbyggerne og næringsliv bør samles ett sted.

– Vi anbefaler at ansvaret for de operative oppgavene knyttet til felleskomponenter, Id-porten og sikker digital postkasse legges til Brønnøysundregistrene og Altinn, skriver Haugli.

Det vil bety at Altinn får ansvar for sin egen meldingsboks og oppfølgingen av de private løsningene Digipost og E-boks - som Altinn i utgangspunktet mener er overflødige.

Så du denne? Altinn-sjefen slutter

Kontrakter i konflikt

Abelia mener at Difi har en problematisk dobbeltrolle når direktoratet i dag både utvikler offentlige kontrakter, informerer om regelverket for dem og har ansvaret for anskaffelser.

Anskaffelses-området som Difi håndterer for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, bør flyttes til Næringsdepartementet. Abelias begrunnelse er at NFD har ansvaret for regelverket på dette området.

Kontraktene bør Standard Norge ta seg av. Dette er en inntektsfinansiert medlemsorganisasjon med støtte fra NFD.

– Det finnes allerede en nøytral og kompetent organisasjon som utarbeider balanserte standardkontrakter med deltakelse fra alle berørte parter – Standard Norge. Verken Difi eller andre offentlige organer bør drive virksomhet i konkurranse med private der det finnes et velfungerende marked, mener Håkon Haugli.