DEBATT

Dagens strukturer hindrer digitaliseringen av offentlig sektor

Norge står i fare for å sakke akterut i den digitale utviklingen i offentlig sektor. Manglende mekanismer for koordinering og nødvendig lederskap til å følge opp vedtatte strategier er bekymringsfulle hindringer.

Andreas Sinding Aasen, Devoteam Fornebu Consulting
4. des. 2019 - 06:00
Andreas Sinding Aasen, management consultant Devoteam Fornebu Consulting
Andreas Sinding Aasen, management consultant Devoteam Fornebu Consulting Foto: CF Wesenberg

Arbeidet med å digitalisere offentlig sektor pågår for fullt. En digitaliseringsstrategi er utarbeidet, en digitaliseringsminister er utpekt og fra 1. januar 2020 får vi et eget direktorat for digitalisering. Veldig mye bra gjøres for å utvikle offentlig sektor.

Men, den største utfordringen for denne moderniseringen er det få som snakker om: Problemstillingene i arbeidet er så vidtfavnende og sammensatte at dagens sektororienterte strukturer utfordres. En mer helhetlig tilnærming enn dagens er nødvendig. Det er også behov for sterkere samordning på tvers av fagdepartementer og statlig og kommunal sektor. Denne forvaltningspolitiske utfordringen treffer nå blant annet helsevesenet med full kraft.

Vi evner ikke stimulere til deling og gjenbruk

Norge ligger høyt på rankinger over anvendelse av IKT i offentlig sektor. Samtidig blir vi vurdert lavere enn mange andre EU-land i evnen til å stimulere til deling og gjenbruk av offentlige data. OECD utfører analyser av et lands modenhet opp mot et rammeverk for en fremtidsrettet datadrevet offentlig virksomhet (OECD rapport «Digital government review of Norway»).

Bekymringene rundt manglende koordinering og lederskap er tidligere blitt uttrykt fra flere hold. Blant annet gjennom Riksrevisjonens rapport fra 2018, og av Leder i Digitaliseringsrådet, Svein Ragnar Kristensen som omtaler utfordringer med samarbeid på tvers som en «gordisk knute».

I en datadrevet offentlig sektor er innbyggere, virksomheter og offentlige institusjoner knyttet sammen i et økosystem hvor aktørene samarbeider om utviklingen av en offentlig tjenesteplattform. Data skal i større grad deles og gjenbrukes for at det skal bli økt innovasjon og verdiskaping. Frem til nå har det ikke manglet gode lokale initiativer som skaper nye, innovative tjenester.

Men, for publikum kan dette fort fremstå som et mylder av nettsteder og tjenester.

Én kontaktflate for offentlige tjenester

I Digitaliseringsstrategien er utviklingen av sammenhengende offentlige tjenester basert på livshendelser et sentralt tema. Visjonen er å skape én kontaktflate inn mot offentlige tjenester. I dette utviklingstrinnet går vi fra å være lokalt brukerorientert til å bli sentralt datadrevet, noe som krever standardisering av arkitektur, bygging av felleskomponenter og standardiserte tjenesteleveranser.

Det legges ned veldig mye godt arbeid i disse dager. Samtidig er dette oppgaver som krever en helhetlig tilnærming på tvers av sektorer, avdelinger og kommuner. Tanken er at en grad av «sentralisering» på utvalgte områder raskere vil kunne identifisere de rette tiltak og således levere høyere verdi. Dette krever imidlertid en form for styring som bryter med gamle tradisjoner i forvaltningen.  

Hvilke hindringer må ryddes av veien?

Det er åpenbart at den potensielle verdiskapning gjennom digitalisering vil være stor, samtidig som en del av problemstillingene som skal løses er svært ulike av natur fra den gang beslutningsstrukturene i forvaltningen ble etablert. 

Tiden er derfor moden for å tenke nytt. OECDs rammeverk for utvikling av en «Digital Government», sammen med andre referanser som kan inspirere, bør få større oppmerksomhet slik at vi kan få en god diskusjon om forvaltningspolitikk og hvilke hindringer som må ryddes av veien.

Digitaliseringsstrategien peker selv på dette, og sammenfatter det slik: «Det er særlig mangel på metoder for å organisere og styre pro­sjekter som innebærer forpliktende samhandling mellom statlige virksomheter innen ulike fagsektorer og på tvers av statlig og kommunal sektor». Mange av våre europeiske naboland holder god fart inn i utviklingstrinnet mot en datadrevet virksomhet. 

Les også

Et felles punkt for disse synes å være tilstedeværelsen av én aktør med tilstrekkelig myndighet til å ta initiativ, utføre analyser, koordinere og følge opp tiltak. I den nye forvaltningsstrukturen som trer i kraft 1. januar, har vi fått et Digitaliseringsdirektorat.

Neste steg er å våge å riste litt i etablerte strukturer slik at det nye direktoratet med underenheter tilføres tilstrekkelig med kompetanse, ressurser og myndighet til å lede digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.