Abonner
HELSE-IT

Riksrevisjonen skal granske Helseplattformen

– Det har dukket opp stadig flere urovekkende utfordringer med innføringen av Helseplattformen, og virkelighetsbeskrivelsen spriker mye alt etter hvem som uttaler seg, sier leder Rolf Jarle Brøske i kontrollutvalget i Trondheim.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Foto: Eirik Urke

Riksrevisjonen og Trondheim kommunerevisjon er enige om å sette i gang en undersøkelse av pasientjournalsystemet og samhandlingsløsningen Helseplattformen i Midt-Norge. Mandatet ble vedtatt tirsdag.

Det er blant annet avdekket flere alvorlige problemer med informasjonsflyten etter at Helseplattformen ble tatt i bruk, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

– Konsekvensene har vært redusert pasientsikkerhet og lite effektiv pasientbehandling. Da må vi stille spørsmål ved hvor egnet systemet er, hvor godt det har vært planlagt og hvordan oppfølgingen har vært for å løse problemene. Derfor setter i vi i gang denne undersøkelsen sammen med kommunerevisjonen i Trondheim, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i meldingen.

Tirsdag 25. april vedtok Kontrollutvalget i Trondheim og Riksrevisjonens kollegium mandatet for undersøkelsen.

Helseplattformen

  • Et nytt felles pasientjournalsystem og samhandlingsløsning for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Midt-Norge.
  • Målet er økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og å sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Systemet skal bidra til å nå målene i regjeringens IT-satsing «Èn innbygger – èn journal»:
  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger. Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester. Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Kilde: Riksrevisjonen

Trondheim kommune og St. Olav Hospital tok i bruk Helseplattformen i 2022. Deretter var planen at øvrige kommuner og fastleger skulle slutte seg til, men problemene har ført til at utrullingen av systemet på andre sykehus i Midt-Norge er satt på vent til 2024 og flere kommuner i Midt-Norge vurderer andre alternativer, skriver Riksrevisjonen.

Les også

Stadig flere utfordringer

Det har dukket opp stadig flere urovekkende utfordringer med innføringen av Helseplattformen, og virkelighetsbeskrivelsen spriker mye alt etter hvem som uttaler seg, uttaler Rolf Jarle Brøske, leder i kontrollutvalget i Trondheim, i meldingen.

– Et viktig premiss for oss blir derfor å finne årsakene til problemene og å skaffe oss ny informasjon som kan gi grunnlag for forbedring, sier han.

Derfor er vi svært glade for at kommunerevisjonen og Riksrevisjonen skal samarbeide om denne undersøkelsen.

Samarbeidet mellom kommunerevisjonen og Riksrevisjonen om undersøkelsen vil sikre tilgang til informasjonen de trenger for å levere en grundig og helhetlig rapport om Helseplattformen til kontrollutvalget og til Stortinget, ifølge Brøske.

Riksrevisjonen og kommunerevisjonen vil konkretisere hvordan undersøkelsen skal innrettes etter en foranalyse som vil starte opp senest august i år.

Aktuelle problemstillinger for undersøkelsen kan være:

  • Hva som er årsakene til problemene som har oppstått
  • Hvordan aktørene jobber med å videreutvikle systemet og gevinster av løsningen
  • Eventuelle konsekvenser for Helseplattformen hvis kommuner og fastleger i regionen velger andre løsninger.
  • Økonomien i prosjektet som kostnadsutvikling, og kostnadsfordeling mellom de ulike aktørene som er involvert
  • Om man har brukt erfaringer fra innføringer fra tilsvarende løsninger i for eksempel Danmark
  • Samhandling med de andre helseregionene
  • Helse Midt RFH og Helsedepartementets oppfølging
Kilde: Riksrevisjonen
Les også

Les mer om: