Et blått løft for digitalisering

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Torbjørn Tandberg/ KMD

Regjeringen har trappet opp innsatsen for digitalisering i kommunene og fått på plass verktøy som øker gjennomføringskraften. Det digitale samarbeidet mellom staten og kommunene er styrket. Innbyggere forholder seg ikke til forvaltningsnivåer, men tjenester. Derfor er dette viktig for innbyggerne.

Flere nye virkemidler er nå på plass, virkemidler som ikke fantes under forrige regjeringen. Derfor tar Oslos finansbyråd Robert Steen grundig feil når han påstår at kommunenes digitalisering er tjent med en ny rød-grønn regjering. Verken innbyggerne, kommunene eller digitaliseringen har noe å vinne på et regjeringsskifte til høsten.

Det er fire grunner til at både kommunene og digitaliseringen er best tjent med at dagens regjering fortsetter.

For det første har regjeringen tatt tak i det som har vært hovedproblemet under tidligere regjeringer, at stat og kommune har vært for dårlig koordinert i digitaliseringsarbeidet. Kommunene har i stor grad vært overlatt til seg selv og laget hver sin løsning på felles utfordringer. Med regjeringens digitale agenda for Norge har vi nå fått på plass en strategi for hvordan staten og kommunene skal samarbeide for å få langt mer effekt ut av ressursene vi bruker, og skape best mulig tjenester for innbyggerne. Statlige felleskomponenter skal tilrettelegges for at hele offentlig sektor skal bruke dem. Både den felles påloggingen gjennom Id-porten og sikker digital postkasse er innrettet for det skal være lønnsomt både for stat og kommune å bruke dem. Og det er kommunesektorens bruk som øker mest. 

Regjeringen har tatt tak i det som har vært hovedproblemet under tidligere regjeringer, at stat og kommune har vært for dårlig koordinert i digitaliseringsarbeidet

Regjeringen har for det andre fått på plass nye digitaliseringsvirkemidler som prioriterer digitalisering i kommunesektoren. Det gjelder den nye medfinansieringsordningen for små og mellomstore statlige IKT-prosjekter, et virkemiddel Arbeiderpartiet var mot å innføre i statsbudsjettet for 2016, men som gir store gevinster både i form av lavere kostnader og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. 

Glemmer at dette ikke er en statlig ordning

Regjeringen har også støttet opp om kommunenes eget virkemiddel for å oppnå økt samordning og mer bruk av felles digitale løsninger i kommunene. Når Robert Steen klager på at det ikke brukes nok penger på denne ordningen har han tydeligvis glemt at dette ikke er en statlig ordning, men en ordning kommunene selv skal finansiere og drive. Staten bidrar med penger fordi vi mener det er viktig å komme raskt i gang og la kommuner med sterke IKT-miljøer bli digitale lokomotiver for kommunene. KS har også sagt de vil bidra. Dersom Robert Steen mener at også Oslo kommune skal bruke mer penger på digitalisering på tvers av kommunene må han gjerne foreslå dette i sitt eget bystyre. 

For det tredje har vi helt siden regjeringsskiftet høsten 2013 prioritert digitaliseringsprosjekter og økt takten på digitaliseringsarbeidet, et betydelig løft den rødgrønne regjeringen unnlot å ta. Når e-tinglysing nå er på plass er det fordi det kom inn i det reviderte statsbudsjettet for 2014 fra H/Frp-regjeringen. Vi har innført A-meldingen for innrapportering av lønn- og arbeidsgiverdata, som erstatter fem tidligere skjemaer til tre statlige etater. En rekke data er gjort åpent tilgjengelige for innbyggere og næringsliv. Vi opplever sterk vekst i bruken av ID-porten og sikker digital post. Bare for å nevne noe. Og flere internasjonale rangeringer, blant annet EUs DESI-indeks, forteller at Norge klatrer på listene over hvilke land som gjør det best. 

Da får man ikke hentet ut gevinstene ved å bruke digitale verktøy

Og for det fjerde hører vi at de rød-grønne partiene ønsker å reversere viktige og nødvendige reformer og er skeptiske til mer samarbeid med privat sektor om å løse oppgavene på en bedre måte. Da får man ikke hentet ut gevinstene ved å bruke digitale verktøy, hverken når det gjelder smartere organisering og økt valgfrihet for innbyggerne, eller de effektiviseringgevinstene som det er helt nødvendig å hente ut dersom vi skal fortsette å ha gode velferdstjenester i en tid med lavere oljeinntekter og langt flere pensjonister for hver person som er i arbeid. 

Det er fortjenestefullt at Robert Steen, som en av svært få rød-grønne politikere er opptatt av digitalisering av offentlig sektor og skriver innlegg om det i media. Men det er absolutt ingen ting som tyder på at en annen regjering ville hatt en like offensiv satsing på digitalisering i kommunene som den dagens regjering har hatt.

Les også Arild Haraldsens kronikk: Vil ny regjering gi raskere digitalisering?

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)
Til toppen